Ajuda per naixement o adopció

Dades del procediment
Iniciació
Sol·licitud de l'interessat
Termini
6 mesos
Silenci
Estimatori

PRESTACIÓ ECONÒMICA DE PAGAMENT ÚNIC PER NAIXEMENT O ADOPCIÓ DE FILL, EN SUPÒSITS DE FAMÍLIA NOMBROSA, MONOPARENTAL I EN ELS CASOS DE MARES DISCAPACITADES.

El Reglament del Mutualisme Judicial, aprovat per Reial decret 1026/2011, de 15 de juliol (BOE de 04/08/2011), regula esta prestació en el seu article 118, segons el qual, la prestació es reconeixerà en els mateixos termes i condicions que els previstos per al Règim General de la Seguretat Social, corresponent a la Mutualitat general Judicial, en l'àmbit del seu col·lectiu, el reconeixement del dret a la mateixa i la seua gestió.

La prestació s'abona en un pagament únic, la quantia del qual ascendix a 1.000,00 euros, sempre que els ingressos del beneficiari no depassen el límit establit.

Per a ser perceptor d'esta prestació, els ingressos anuals del beneficiari (en el supòsit de convivència del pare i de la mare, es computaran conjuntament els de tots dos) no hauran de superar en 2020, la quantia de 12.424,00 euros, incrementada en un 15 per 100 per cada fill a càrrec, a partir del segon, este inclòs.

Quan es tracte de famílies nombroses, aquest límit d'ingressos ascendix en 2020 a 18.699,00 euros, incrementant-se en 3.092,00 euros per cada fill a càrrec a partir del quart, este inclòs. Aquests límits d'ingressos s'actualitzen anualment en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat. A l'efecte de la consideració de família nombrosa, s'estarà al que es disposa en la Llei 40/2003, de protecció de famílies nombroses.

S'entendrà per família monoparental la constituïda per un sol progenitor amb el qual conviu el fill nascut o adoptat i que constituïx el sustentador únic de la família.

En cas de mare amb discapacitat serà beneficiària sempre que acredite una discapacitat igual o superior al 65%.

Icona Clau Per a la realització d'este tràmit online haurà d'estar donat de alta com a mutualista de la Mutualitat General Judicial. La identificació es farà a través del sistema Cl@ve para el quin haurà d'estar donat de alta en aquesta plataforma o bé disposar de dni-electrònic o d'un dels certificats digitals admesos per la seu electrònica.

Consulte els requisits tècnics d'accés als tràmits online.

Per a sol·licitar l'ajuda s'haurà d'aportar la següent documentació:

  • Sol·licitud en model normalitzat (Descarregar), (Pot obtindre's també en els Servicis Centrals o en les Delegacions Provincials).
  • Acreditació de les dades d'identitat del sol·licitant (Fotocòpia del DNI o autorització a Mugeju perquè realitze un consulta telemàtica a través del SVDI).
  • Acreditació dels ingressos (aportació de fotocòpia compulsada de la declaració de l'IRPF o autorització a Mugeju per a sol·licitar de l'Administració Tributària les dades de l'IRPF que precise per a comprovar el compliment dels requisits establits per a obtindre l'ajuda econòmica sol·licitada).
  • Lliure/s de família.

 

Lloc de presentació:

Els impresos de sol·licitud i altra documentació exigida, podrà presentar-se en els Servicis Centrals i Delegacions provincials de Mugeju, així com en qualsevol dels altres llocs previstos en el article 16.4 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.