Prestación por nacemento ou adopción de fillo

Datos do procedemento
Iniciación
Solicitude do interesado
Prazo
6 meses
Silencio
Estimatorio

PRESTACIÓN ECONÓMICA DE PAGO ÚNICO POR NACEMENTO Ou ADOPCIÓN DE FILLO, EN SUPOSTOS DE FAMILIA NUMEROSA, MONOPARENTAL E NOS CASOS DE NAIS DISCAPACITADAS.

O Regulamento do Mutualismo Xudicial, aprobado por Real Decreto 1026/2011, do 15 de xullo (BOE de 04/08/2011), regula esta prestación no seu artigo 118, segundo o cal, a prestación recoñecerase nos mesmos termos e condicións que os previstos para o Réxime Xeral da Seguridade Social, correspondendo á Mutualidade xeral Xudicial, no ámbito do seu colectivo, o recoñecemento do dereito á mesma e a súa xestión. A prestación abóase nun pago único, cuxa contía ascende a 1.000,00 euros, sempre que os ingresos do beneficiario non pasen o límite establecido. Para ser perceptor desta prestación, os ingresos anuais do beneficiario (no suposto de convivencia do pai e da nai, computaranse conxuntamente os de ambos os) non deberán superar en 2020, a contía de 12.424,00 euros, incrementada nun 15 por 100 por cada fillo a cargo, a partir do segundo, este incluído. Cando se trate de familias numerosas, este límite de ingresos ascende en 2020 a 18.699,00 euros, incrementándose en 3.092,00 euros por cada fillo a cargo a partir do cuarto, este incluído. Este límites de ingresos actualízanse anualmente na Lei de Orzamentos Xerais do Estado. Para efectos da consideración de familia numerosa, estarase ao disposto na Lei 40/2003, de Protección de Familias Numerosas. Entenderase por familia monoparental a constituída por un só proxenitor co que convive o fillo nado ou adoptado e que constitúe o sustentador único da familia. En caso de nai con discapacidade será beneficiaria sempre que acredite unha discapacidade igual ou superior ao 65%.

Icona Crave Para a realización deste trámite en liña deberá estar dado de alta como mutualista da Mutualidade Xeral Xudicial. A identificación farase a través do sistema Cl@ve para o cal deberá estar dado de alta na este plataforma ou ben dispor de dni-electrónico ou dun dos certificados dixitais admitidos pola sede electrónica.

Consulte os requisitos técnicos de acceso aos trámites en liña.

Para solicitar a axuda deberase achegar a seguinte documentación:

  • Solicitude en modelo normalizado (Descargar), (Pode obterse tamén nos Servizos Centrais ou nas Delegacións Provinciais).
  • Acreditación dos datos de identidade do solicitante (Fotocopia do DNI ou autorización a Mugeju para que realice unha consulta telemática a través do SVDI).
  • Acreditación dos ingresos (achega de fotocopia compulsada da declaración do IRPF ou autorización a Mugeju para solicitar da Administración Tributaria os datos do IRPF que precise para comprobar o cumprimento dos requisitos establecidos para obter a axuda económica solicitada).
  • Libro/s de familia.

 

Lugar de presentación:

Os impresos de solicitude e demais documentación esixida, poderá presentarse nos Servizos Centrais e Delegacións provinciais de Mugeju, así como en calquera dos demais lugares previstos en o artigo 16.4 da Lei 39/2015, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.