Prestació a jubilats amb gran invalidesa

Dades del procediment
Iniciació
Sol·licitud de l'interessat
Termini
6 mesos
Silenci
Estimatori

S'entendrà per Gran Invalidesa la situació del mutualista jubilat que, per conseqüència de pèrdues anatòmiques o funcionals, necessita l'assistència d'una altra persona per als actes més essencials de la vida, tals com vestir-se, desplaçar-se, menjar o anàlegs.

La declaració i la revisió de la gran invalidesa és competència de la Mutualitat General Judicial, prèvia sol·licitud de dictamen pre ceptivo i vinculant als òrgans competents per avaluar, qualificar i revisar la incapacitat, radicats a la província en què tingui el seu domicili l'interessat.

Aquesta prestació es pot sol·licitar a qualsevol moment, sempre que quedi acreditat que s o fet causant s'ha produït amb anterioritat a la data en què el mutualista complís l'edat fixada legalment per a la jubilació forçosa.

La prestació consisteix en una quantia equivalent al 60% de les retribucions bàsiques ordinàries percebudes l'últim mes en actiu, és de caràcter vitalici, i s'abona en 14 pagues una per cadascun dels mesos de l'any i dues pagues extraordinàries a l'any, i pel mateix import que el de la mensualitat ordinària corresponent a aquests mesos.

Es revaloritza anualment en els termes previstos per a les pensions de Classes Passives en les Lleis de Pressupostos Generals de l'Estat. Està reguleu a en el Text Refós de les disposicions legals vigents sobre el Règim especial de Seguretat Social del personal al servei de l'Administració de Justícia, aprovat per Reial decret Legislatiu 3/2000 i en el Reglament del Mutualisme Judicial, aprovat per Reial decret 1026/2011, de 15 de juliol (BOE de 04/08/2011).

Icona Clau Per a la realització d'aquest tràmit online haurà d'estar donat de alta com a mutualista de la Mutualitat General Judicial. La identificació es farà a través del sistema Cl@ve para el quin haurà d'estar donat de alta en aquesta plataforma o bé disposar de dni-electrònic o d'un dels certificats digitals admesos per la seu electrònica.

Consulti els requisits tècnics d'accés als tràmits online.

Per sol·licitar l'ajuda s'haurà d'aportar la següent documentació:

  • Sol·licitud en model normalitzat (Descarregar) (Pot obtenir-se també en els Serveis Centrals o en les Delegacions Provincials).
  • Acreditació de les dades d'identitat del sol·licitant (Fotocòpia del DNI o autorització a Mugeju perquè realitzi un consulta telemàtica a través del SVDI)
  • Certificació de la Unitat Pagadora en el qual constin les retribucions bàsiques integres corresponents al mes en què es produeixi la jubilació.
  • Fotocòpia compulsada de la Resolució en què s'acordi la jubilació.
  • Fotocòpia del Documento J (iniciació d'ofici del procediment de reconeixement de pensió de jubilació del Règim de Classes Passives de l'Estat).

Lloc de presentació:

Els impresos de sol·licitud i altra documentació exigida, podrà presentar-se en els Serveis Centrals i Delegacions provincials de Mugeju, així com en qualsevol dels altres llocs previstos en el article 16.4 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.