Sol·licitar prestació a jubilats amb gran invalidesa

Dades del procediment
Iniciació
Sol·licitud de l'interessat
Termini
6 mesos
Silenci
Estimatori

Sol·licitar prestació a jubilats amb gran invalidesa.

DOCUMENTACIÓ QUE ÉS NECESSARI APORTAR

  • Només per a presentació presencial: SOL·LICITUD DE PRESTACIÓ PER GRAN INVALIDESA

  • Si no autoritza a la Mutualitat a consultar les seues dades d'identitat: Fotocòpia del DNI.

  • Certificació de la Unitat Pagadora en la qual consten les retribucions bàsiques integres corresponents al mes en què es produïsca la jubilació.

  • Fotocòpia compulsada de la Resolució en què s'acorde la jubilació.

  • Fotocòpia del Documente J (iniciació d'ofici del procediment de reconeixement de pensió de jubilació del Règim de Classes Passives de l'Estat).

Icona Clau Per a sol·licitar esta prestació ha d'estar donat de alta com a mutualista titular. La identificació es realitzarà mitjançant el sistema Cl@ve, per la qual cosa haurà d'estar donat de alta en eixe sistema o bé disposar de dni-electrònic o un dels certificats digitals admesos.

Consulte els requisits tècnics d'accés als tràmits online.

L'imprés de sol·licitud i els documents associats poden presentar-se presencialment en els servicis centrals o les delegacions provincials de la Mutualitat General Judicial, o en qualsevol dels altres llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.