Prestación por gran invalidez

Datos do procedemento
Iniciación
Solicitude do interesado
Prazo
6 meses
Silencio
Estimatorio

Entenderase por Gran Invalidez a situación do mutualista xubilado que, a consecuencia de perdas anatómicas ou funcionais, necesita a asistencia doutra persoa para os actos máis esenciais da vida, tales como vestirse, desprazarse, comer ou análogos.

A declaración e a revisión da gran invalidez é competencia da Mutualidade Xeral Xudicial, previa solicitude de ditame pre ceptivo e vinculante aos órganos competentes para avaliar, cualificar e revisar a incapacidade, radicados na provincia en que teña o seu domicilio o interesado.

Esta prestación pódese solicitar en calquera momento, sempre que quede acreditado que s ou feito causante produciuse con anterioridade á data en que o mutualista cumprise a idade fixada legalmente para a xubilación forzosa.

A prestación consiste nunha contía equivalente ao 60% das retribucións básicas ordinarias percibidas o último mes en activo, é de carácter vitalicio, e abóase en 14 pagas unha por cada un dos meses do ano e dúas pagas extraordinarias ao ano, e polo mesmo importe que o da mensualidade ordinaria correspondente aos este meses.

Revalorízase anualmente nos termos previstos para as pensións de Clases Pasivas nas Leis de Orzamentos Xerais do Estado. Está regulade a en o Texto Refundido das disposicións legais vixentes sobre o Réxime especial de Seguridade Social do persoal ao servizo da Administración de Xustiza, aprobado por Real Decreto Lexislativo 3/2000 e no Regulamento do Mutualismo Xudicial, aprobado por Real Decreto 1026/2011, do 15 de xullo (BOE de 04/08/2011).

Icona Crave Para a realización deste trámite en liña deberá estar dado de alta como mutualista da Mutualidade Xeral Xudicial. A identificación farase a través do sistema Cl@ve para o cal deberá estar dado de alta na este plataforma ou ben dispor de dni-electrónico ou dun dos certificados dixitais admitidos pola sede electrónica.

Consulte os requisitos técnicos de acceso aos trámites en liña.

Para solicitar a axuda deberase achegar a seguinte documentación:

  • Solicitude en modelo normalizado (Descargar) (Pode obterse tamén nos Servizos Centrais ou nas Delegacións Provinciais).
  • Acreditación dos datos de identidade do solicitante (Fotocopia do DNI ou autorización a Mugeju para que realice unha consulta telemática a través do SVDI)
  • Certificación da Unidade Pagadora no que consten as retribucións básicas integras correspondentes ao mes en que se produza a xubilación.
  • Fotocopia compulsada da Resolución en que se acorde a xubilación.
  • Fotocopia do Documento J (iniciación de oficio do procedemento de recoñecemento de pensión de xubilación do Réxime de Clases Pasivas do Estado).

Lugar de presentación:

Os impresos de solicitude e demais documentación esixida, poderá presentarse nos Servizos Centrais e Delegacións provinciais de Mugeju, así como en calquera dos demais lugares previstos en o artigo 16.4 da Lei 39/2015, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.