Solicitar prestación a xubilados con gran invalidez

Datos do procedemento
Iniciación
Solicitude do interesado
Prazo
6 meses
Silencio
Estimatorio

Solicitar prestación a xubilados con gran invalidez.

DOCUMENTACIÓN QUE É NECESARIO ACHEGAR

  • Só para presentación presencial: SOLICITUDE DE PRESTACIÓN POR GRAN INVALIDEZ

  • Se non autoriza á Mutualidade a consultar os seus datos de identidade: Fotocopia do DNI.

  • Certificación da Unidade Pagadora na que consten as retribucións básicas integras correspondentes ao mes en que se produza a xubilación.

  • Fotocopia compulsada da Resolución en que se acorde a xubilación.

  • Fotocopia do Documento J (iniciación de oficio do procedemento de recoñecemento de pensión de xubilación do Réxime de Clases Pasivas do Estado).

Icona Crave Para solicitar esta prestación debe estar dado de alta como mutualista titular. A identificación realizarase mediante o sistema Cl@ve, polo que deberá estar dado de alta nese sistema ou ben dispor de dni-electrónico dni-electrónico ou un dos certificados dixitais admitidos.

Consulte os requisitos técnicos de acceso aos trámites en liña.

O impreso de solicitude e os documentos asociados poden presentarse presencialmente nos servizos centrais ou as delegacións provinciais da Mutualidade Xeral Xudicial, ou en calquera dos demais lugares previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.