Indemnització per lesions permanents

Dades del procediment
Iniciació
Sol·licitud de l'interessat
Termini
6 mesos
Silenci
Estimatori

La seua regulació bàsica està continguda en els articule 12.1, d) del Text Refós aprovat per Reial decret Legislatiu 3/2000 i 101 del Reglament del Mutualisme Judicial, aprovat per Reial decret 1026/2011, de 15 de juliol (BOE 4/8/2011).

La prestació “Indemnització per lesions permanents no invalidants” consistix en una indemnització a tant alçat que la Mutualitat General Judicial reconeix als funcionaris mutualistes que patisquen lesions, mutilacions i deformitats causades per accidents de treball o malalties professionals, que, sense arribar a constituir incapacitat permanent, suposen una disminució de la integritat físic del funcionari, sempre que apareguen arreplegades en el barem establit a este efecte:

  • Orde ESS/66/2013, de 28 de gener, pel qual s'actualitzen les quantitats a tant alçat de les indemnitzacions per lesions, mutilacions i deformitats de caràcter definitiu i no invalidants (BOE de 30/01/2013)

Icona Clau Per a sol·licitar esta prestació ha d'estar donat de alta com a mutualista titular. La identificació es realitzarà mitjançant el sistema Cl@ve, per la qual cosa haurà d'estar donat de alta en eixe sistema o bé disposar de dni-electrònic o un dels certificats digitals admesos.

Consulte els requisits tècnics d'accés als tràmits online.

L'imprés de sol·licitud i els documents associats poden presentar-se presencialment en els servicis centrals o les delegacions provincials de la Mutualitat General Judicial, o en qualsevol dels altres llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Per a sol·licitar l'ajuda ha d'aportar la següent documentació:

  • SOL·LICITUD D'AJUDA PER LESIONS, emplenada i firmada.

  • Si no autoritza a la Mutualitat General Judicial a consultar les seues dades d'identitat: Fotocòpia del DNI.

  • Informe del Cap de la Unitat on l'interessat presta servicis amb expressió de les circumstància determinants de la malaltia professional o de l'accident i que les lesions produïdes no donen lloc a la instrucció d'expedient de jubilació per Incapacitat Permanent per al servici.

  • Dictamen facultatiu del Metge que haja atés al mutualista, amb especificació de les lesions, mutilacions o deformitats patides per este i el seu caràcter definitiu, així com la data en què es van produir.