Indemnització per lesions permanents no invalidants

Dades del procediment
Iniciació
Sol·licitud de l'interessat
Termini
6 mesos
Silenci
Estimatori

La seua regulació bàsica està continguda en els articule 12.1, d) del Text Refós aprovat per Reial decret Legislatiu 3/2000 i 101 del Reglament del Mutualisme Judicial, aprovat per Reial decret 1026/2011, de 15 de juliol (BOE 4/8/2011).

La prestació “Indemnització per lesions permanents no invalidants” consistix en una indemnització a tant alçat que la Mutualitat General Judicial reconeix als funcionaris mutualistes que patisquen lesions, mutilacions i deformitats causades per accidents de treball o malalties professionals, que, sense arribar a constituir incapacitat permanent, suposen una disminució de la integritat físic del funcionari, sempre que apareguen arreplegades en el barem establit a este efecte:

  • Orde ESS/66/2013, de 28 de gener, pel qual s'actualitzen les quantitats a tant alçat de les indemnitzacions per lesions, mutilacions i deformitats de caràcter definitiu i no invalidants (BOE de 30/01/2013)

Icona Clau Per a la realització d'este tràmit online haurà d'estar donat de alta com a mutualista de la Mutualitat General Judicial. La identificació es farà a través del sistema Cl@ve para el quin haurà d'estar donat de alta en aquesta plataforma o bé disposar de dni-electrònic o d'un dels certificats digitals admesos per la seu electrònica.

Consulte els requisits tècnics d'accés als tràmits online.

Per a sol·licitar l'ajuda s'haurà d'aportar la següent documentació:

  • Sol·licitud en model normalitzat (Descarregar), (Pot obtindre's també en els Servicis Centrals o en les Delegacions Provincials).
  • Acreditació de les dades d'identitat del sol·licitant (Fotocòpia del DNI o autorització a Mugeju perquè realitze un consulta telemàtica a través del SVDI).
  • Informe del Cap de la Unitat on l'interessat presta servicis amb expressió de les circumstància determinants de la malaltia professional o de l'accident i que les lesions produïdes no donen lloc a la instrucció d'expedient de jubilació per Incapacitat Permanent per al servici.
  • Dictamen facultatiu del Metge que haja atés al mutualista, amb especificació de les lesions, mutilacions o deformitats patides per este i el seu caràcter definitiu, així com la data en què es van produir.

Lloc de presentació:

Els impresos de sol·licitud i altra documentació exigida, podrà presentar-se en els Servicis Centrals i Delegacions provincials de Mugeju, així com en qualsevol dels altres llocs previstos en el article 16.4 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.