Solicitar indemnización por lesións permanentes

Datos do procedemento
Iniciación
Solicitude do interesado
Prazo
6 meses
Silencio
Estimatorio

Solicitar indemnización por lesións permanentes non invalidantes.

DOCUMENTACIÓN QUE É NECESARIO ACHEGAR

  • Só para presentación presencial: SOLICITUDE DE AXUDA POR LESIÓNS

  • Se non autoriza á Mutualidade a consultar os seus datos de identidade: Fotocopia do DNI.

  • Informe do Xefe da Unidade onde o interesado presta servizos con expresión da circunstancia determinantes da enfermidade profesional ou do accidente e de que as lesións producidas non dan lugar á instrución de expediente de xubilación por Incapacidade Permanente para o servizo.

  • Ditame facultativo do Médico que atendese ao mutualista, con especificación das lesións, mutilaciones ou deformidades sufridas por este e o seu carácter definitivo, así como a data en que se produciron.

Icona Crave Para solicitar esta prestación debe estar dado de alta como mutualista titular. A identificación realizarase mediante o sistema Cl@ve, polo que deberá estar dado de alta nese sistema ou ben dispor de dni-electrónico dni-electrónico ou un dos certificados dixitais admitidos.

Consulte os requisitos técnicos de acceso aos trámites en liña.

O impreso de solicitude e os documentos asociados poden presentarse presencialmente nos servizos centrais ou as delegacións provinciais da Mutualidade Xeral Xudicial, ou en calquera dos demais lugares previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

 

Documentos