Indemnización por lesións permanentes

Datos do procedemento
Iniciación
Solicitude do interesado
Prazo
6 meses
Silencio
Estimatorio

A súa regulación básica está contida en articúloos 12.1, d) do Texto Refundido aprobado por Real Decreto Lexislativo 3/2000 e 101 do Regulamento do Mutualismo Xudicial, aprobado por Real Decreto 1026/2011, do 15 de xullo (BOE 4/8/2011).

A prestación “Indemnización por lesións permanentes non invalidantes” consiste nunha indemnización a tanto alzado que a Mutualidade Xeral Xudicial recoñece aos funcionarios mutualistas que sufran lesións, mutilaciones e deformidades causadas por accidentes de traballo ou enfermidades profesionais, que, sen chegar a constituír incapacidade permanente, supoñan unha diminución da integridade físico do funcionario, sempre que aparezan recollidas no baremo establecido para ese efecto:

  • Orde ESS/66/2013, do 28 de xaneiro, polo que se actualizan as cantidades a tanto alzado das indemnizacións por lesións, mutilaciones e deformidades de carácter definitivo e non invalidantes (BOE de 30/01/2013)

Icona Crave Para solicitar esta prestación debe estar dado de alta como mutualista titular. A identificación realizarase mediante o sistema Cl@ve, polo que deberá estar dado de alta nese sistema ou ben dispor de dni-electrónico dni-electrónico ou un dos certificados dixitais admitidos.

Consulte os requisitos técnicos de acceso aos trámites en liña.

O impreso de solicitude e os documentos asociados poden presentarse presencialmente nos servizos centrais ou as delegacións provinciais da Mutualidade Xeral Xudicial, ou en calquera dos demais lugares previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

Para solicitar a axuda debe achegar a seguinte documentación:

  • SOLICITUDE DE AXUDA POR LESIÓNS, cuberta e asinada.

  • Se non autoriza á Mutualidade Xeral Xudicial a consultar os seus datos de identidade: Fotocopia do DNI.

  • Informe do Xefe da Unidade onde o interesado presta servizos con expresión da circunstancia determinantes da enfermidade profesional ou do accidente e de que as lesións producidas non dan lugar á instrución de expediente de xubilación por Incapacidade Permanente para o servizo.

  • Ditame facultativo do Médico que atendese ao mutualista, con especificación das lesións, mutilaciones ou deformidades sufridas por este e o seu carácter definitivo, así como a data en que se produciron.

 

Documentos