Indemnización por lesións permanentes non invalidantes

Datos do procedemento
Iniciación
Solicitude do interesado
Prazo
6 meses
Silencio
Estimatorio

A súa regulación básica está contida en articúloos 12.1, d) do Texto Refundido aprobado por Real Decreto Lexislativo 3/2000 e 101 do Regulamento do Mutualismo Xudicial, aprobado por Real Decreto 1026/2011, do 15 de xullo (BOE 4/8/2011).

A prestación “Indemnización por lesións permanentes non invalidantes” consiste nunha indemnización a tanto alzado que a Mutualidade Xeral Xudicial recoñece aos funcionarios mutualistas que sufran lesións, mutilaciones e deformidades causadas por accidentes de traballo ou enfermidades profesionais, que, sen chegar a constituír incapacidade permanente, supoñan unha diminución da integridade físico do funcionario, sempre que aparezan recollidas no baremo establecido para ese efecto:

  • Orde ESS/66/2013, do 28 de xaneiro, polo que se actualizan as cantidades a tanto alzado das indemnizacións por lesións, mutilaciones e deformidades de carácter definitivo e non invalidantes (BOE de 30/01/2013)

Icona Crave Para a realización deste trámite en liña deberá estar dado de alta como mutualista da Mutualidade Xeral Xudicial. A identificación farase a través do sistema Cl@ve para o cal deberá estar dado de alta na este plataforma ou ben dispor de dni-electrónico ou dun dos certificados dixitais admitidos pola sede electrónica.

Consulte os requisitos técnicos de acceso aos trámites en liña.

Para solicitar a axuda deberase achegar a seguinte documentación:

  • Solicitude en modelo normalizado (Descargar), (Pode obterse tamén nos Servizos Centrais ou nas Delegacións Provinciais).
  • Acreditación dos datos de identidade do solicitante (Fotocopia do DNI ou autorización a Mugeju para que realice unha consulta telemática a través do SVDI).
  • Informe do Xefe da Unidade onde o interesado presta servizos con expresión da circunstancia determinantes da enfermidade profesional ou do accidente e de que as lesións producidas non dan lugar á instrución de expediente de xubilación por Incapacidade Permanente para o servizo.
  • Ditame facultativo do Médico que atendese ao mutualista, con especificación das lesións, mutilaciones ou deformidades sufridas por este e o seu carácter definitivo, así como a data en que se produciron.

Lugar de presentación:

Os impresos de solicitude e demais documentación esixida, poderá presentarse nos Servizos Centrais e Delegacións provinciais de Mugeju, así como en calquera dos demais lugares previstos en o artigo 16.4 da Lei 39/2015, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.