Prestació a jubilats per incapacitat permanent

Dades del procediment
Iniciació
Sol·licitud de l'interessat
Termini
6 mesos
Silenci
Estimatori

La seva regulació bàsica està continguda en els articulo 12.1, c) del Text Refós aprovat per Reial decret Legislatiu 3/2000 i 94 del Reglament del Mutualisme Judicial, aprovat per Reial decret 1026/2011, de 15 de juliol (BOE de 4/8/2011).

Conforme a la disposat en l'article 94 del Reglament del Mutualisme Judicial, aprovat per Reial decret 1026/2011, de 15 de juliol (BOE de 4/8/2011, el funcionari en actiu mutualista que, per disminució psicofísica o funcional, quedés incapacitat per a l'acompliment de la funció i passés a la situació de jubilat, tindrà dret, fins que compleixi l'edat en què hagués procedit la seva jubilació forçosa, a una prestació mensual equivalent al 20% de les retribucions bàsiques ordinàries percebudes l'últim mes en actiu.

La prestació s'abona mensualment (14 pagues anuals) en la quantia indicada, revaloritzant-se anualment en els termes previstos per a les pensions de Classes Passives en les Lleis de Pressupostos Generals de l'Estat.

En el mes en el qual el mutualista compleix l'edat establerta legalment en cada Cos i Escala per a la jubilació forçosa per edat, se li comunica l'extinció del dret a la prestació per Incapacitat Permanent.

Icona Clau Per a la realització d'aquest tràmit online haurà d'estar donat de alta com a mutualista de la Mutualitat General Judicial. La identificació es farà a través del sistema Cl@ve para el quin haurà d'estar donat de alta en aquesta plataforma o bé disposar de dni-electrònic o d'un dels certificats digitals admesos per la seu electrònica.

Consulti els requisits tècnics d'accés als tràmits online.

Per sol·licitar l'ajuda s'haurà d'aportar la següent documentació:

Sol·licitud en model normalitzat (Descarregar),

(Pot obtenir-se també en els Serveis Centrals o en les Delegacions Provincials).

  • Acreditació de les dades d'identitat del sol·licitant (Fotocòpia del DNI o autorització a Mugeju perquè realitzi un consulta telemàtica a través del SVDI)
  • Certificació de la Unitat Pagadora en el qual constin les retribucions bàsiques integres corresponents al mes en què es produeixi la jubilació.
  • Fotocòpia compulsada de la Resolució en què s'acordi la jubilació.
  • Fotocòpia del Documento J (iniciació d'ofici del procediment de reconeixement de pensió de jubilació del Règim de Classes Passives de l'Estat).

Lloc de presentació:

Els impresos de sol·licitud i altra documentació exigida, podran presentar-se en els Serveis Centrals i Delegacions Provincials de Mugeju, així com en qualsevol dels altres llocs previstos en el article 16.4 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.