Prestación a xubilados por incapacidade permanente

Datos do procedemento
Iniciación
Solicitude do interesado
Prazo
6 meses
Silencio
Estimatorio

A súa regulación básica está contida en articúloos 12.1, c) do Texto Refundido aprobado por Real Decreto Lexislativo 3/2000 e 94 do Regulamento do Mutualismo Xudicial, aprobado por Real Decreto 1026/2011, do 15 de xullo (BOE de 4/8/2011).

Conforme á disposto no artigo 94 do Regulamento do Mutualismo Xudicial, aprobado por Real Decreto 1026/2011, do 15 de xullo (BOE de 4/8/2011, o funcionario en activo mutualista que, por diminución psicofísica ou funcional, quedar incapacitado para o desempeño da función e pasar á situación de xubilado, terá dereito, ata que cumpra a idade en que procedese a súa xubilación forzosa, a unha prestación mensual equivalente ao 20% das retribucións básicas ordinarias percibidas o último mes en activo.

A prestación abóase mensualmente (14 pagas anuais) na contía indicada, revalorizándose anualmente nos termos previstos para as pensións de Clases Pasivas nas Leis de Orzamentos Xerais do Estado.

Este impreso pode obterse na propia Mutualidade (Servizo Centrais e Delegacións Provinciais) e descargarse da Web de Mugeju.

No mes no que o mutualista cumpre a idade establecida legalmente en cada Corpo e Escala para a xubilación forzosa por idade, comunícaselle a extinción do dereito á prestación por Incapacidade Permanente.

Icona Crave Para a realización deste trámite en liña deberá estar dado de alta como mutualista da Mutualidade Xeral Xudicial. A identificación farase a través do sistema Cl@ve para o cal deberá estar dado de alta na este plataforma ou ben dispor de dni-electrónico ou dun dos certificados dixitais admitidos pola sede electrónica.

Consulte os requisitos técnicos de acceso aos trámites en liña.

Para solicitar a axuda deberase achegar a seguinte documentación:

Solicitude en modelo normalizado (Descargar),

(Pode obterse tamén nos Servizos Centrais ou nas Delegacións Provinciais).

  • Acreditación dos datos de identidade do solicitante (Fotocopia do DNI ou autorización a Mugeju para que realice unha consulta telemática a través do SVDI)
  • Certificación da Unidade Pagadora no que consten as retribucións básicas integras correspondentes ao mes en que se produza a xubilación.
  • Fotocopia compulsada da Resolución en que se acorde a xubilación.
  • Fotocopia do Documento J (iniciación de oficio do procedemento de recoñecemento de pensión de xubilación do Réxime de Clases Pasivas do Estado).

Lugar de presentación:

Os impresos de solicitude e demais documentación esixida, poderán presentarse nos Servizos Centrais e Delegacións Provinciais de Mugeju, así como en calquera dos demais lugares previstos en o artigo 16.4 da Lei 39/2015, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.