Subsidis per incapacitat temporal i per risc durant l'embaràs i durant la lactància

Dades del procediment
Iniciació
Sol·licitud de l'interessat
Termini
6 mesos
Silenci
Estimatori

Situació d'Incapacitat Temporal

Es consideren en situació d'Incapacitat Temporal els funcionaris que, de conformitat amb el que es disposa en la Llei Orgànica del Poder Judicial (articles 374 i 375) i en el Text Refós de les disposicions legals vigents sobre el Règim Especial de Seguretat Social del personal al servei de l'Administració de Justícia (articles 19 i 20), aprovat per reial decret Legislatiu 3/2000, hagin obtingut llicència per malaltia o accident que impedeixin el normal acompliment de les funcions públiques.

La seva regulació bàsica està continguda en els preceptes legals citats en el paràgraf anterior i en els articles 82 al 93 del Reglament del Mutualisme Judicial, aprovat per Reial decret 1026/2011, de 15 de juliol(BOE de 4/8/2011).

El dret al Subsidi per Incapacitat Temporal a càrrec de Mugeju neix en concedir-se la pròrroga de llicència per malaltia corresponent al setè mes (durant els sis primers, els funcionaris de l'Administració de Justícia tenen dret a la totalitat de les retribucions).

La quantia del Subsidi és fixa i invariable, en tant aquest no s'extingeixi, i serà la major de les dues cuantidades següents:

 • El 80 per 100 de les retribucions bàsiques reportades (sou i triennis), incrementades en la sisena part d'una paga extraordinària, corresponent al primer mes de llicència.
 • El 75 per 100 de les retribucions complementàries reportades en el primer mes de llicència.

L'import del Subsidi íntegre així calculat no podrà ser superior a les retribucions complementàries integres corresponents al primer mes de llicència. Si la quantia del Subsidi resultés superior, el seu import es reduirà en l'excés.

El Subsidi s'extingeix, entre altres causes, per:

 • Finalització de la llicència per malaltia.
 • Declaració de jubilació.
 • Defunció.
 • Transcurs del termini màxim de durada d'incapacitat temporal previst en Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social.

 

Situació de risc durant l'embaràs i durant la lactància natural

La situació de la mutualista que hagi obtingut llicència per risc durant l'embaràs o durant el període de lactància natural de fill menor de nou mesos tindrà la mateixa consideració i efectes que la Incapacitat Temporal, amb la particularitat que la prestació econòmica equivalent al subsidi per Incapacitat Temporal consisteix en un subsidi a càrrec de Mugeju en quantia igual al 100 per 100 de les retribucions complementàries reportades en el primer mes de llicència.

Icona Clau Per sol·licitar aquesta prestació ha d'estar donat de alta com a mutualista titular. La identificació es realitzarà mitjançant el sistema Cl@ve, per la qual cosa haurà d'estar donat de alta en aquest sistema o bé disposar de dni-electrònic o un dels certificats digitals admesos.

 • Per sol·licitar la prestació, premi el botó Iniciar Tràmit.
 • Si va sol·licitar la prestació i necessita adjuntar documents, utilitzi el Servei de remissió de documentació.

Consulti els requisits tècnics d'accés als tràmits online.

L'imprès de sol·licitud i els documents associats poden presentar-se presencialment en els serveis centrals o les delegacions provincials de la Mutualitat General Judicial, o en qualsevol dels altres llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Per sol·licitar l'ajuda ha d'aportar la següent documentació:

 • SOL·LICITUD D'AJUDA PER INCAPACITAT TEMPORAL, emplenada i signada.

 • COMUNICACIÓ DE DADES Al PAGADOR, emplenada i signada.

 • COMUNICACIÓ DE DADES BANCÀRIES, emplenada.

 • Fotocòpia de la comunicació acreditativa de la concessió de la pròrroga de llicència corresponent al setè mes i, si escau, als següents.

 • Certificació de la respectiva Unitat Pagadora, acreditativa de:

  1. Les retribucions bàsiques integres reportades per l'interessat corresponent al primer mes de llicència.

  2. Les retribucions complementàries integres del funcionari, desglossades per conceptes, reportades en el primer mes de llicència.

  3. Import integro de la paga extraordinària, desglossada per conceptes que correspondria reportar a l'interessat, en relació amb la seva situació i drets en el mes en què es va iniciar la primera llicència.

  4. Data de baixa en la percepció de les retribucions complementàries.

 • Per al pagament de les mensualitats posteriors a les incloses en aquesta sol·licitud, el mutualista haurà d'enviar a la Mutualitat General Judicial fotocòpia de les comunicacions acreditatives de la concessió de les pròrrogues de llicència corresponents.