Sol·licitar subsidi per incapacitat temporal o per risc durant l'embaràs i durant la lactància

Dades del procediment
Iniciació
Sol·licitud de l'interessat
Termini
6 mesos
Silenci
Estimatori

Sol·licitar subsidi per incapacitat temporal o per risc durant l'embaràs i durant la lactància.

DOCUMENTACIÓ QUE ÉS NECESSARI APORTAR

 • Només per a presentació presencial: SOL·LICITUD D'AJUDA PER INCAPACITAT TEMPORAL

 • COMUNICACIÓ DE DADES Al PAGADOR

 • COMUNICACIÓ DE DADES BANCÀRIES

 • Fotocòpia de la comunicació acreditativa de la concessió de la pròrroga de llicència corresponent al setè mes i, si escau, als següents.

 • Certificació de la respectiva Unitat Pagadora, acreditativa de:

  1. >Les retribucions bàsiques integres reportades per l'interessat corresponent al primer mes de llicència.

  2. Les retribucions complementàries integres del funcionari, desglossades per conceptes, reportades en el primer mes de llicència.

  3. Import integro de la paga extraordinària, desglossada per conceptes que correspondria reportar a l'interessat, en relació amb la seva situació i drets en el mes en què es va iniciar la primera llicència.

  4. Data de baixa en la percepció de les retribucions complementàries.

 • Per al pagament de les mensualitats posteriors a les incloses en aquesta sol·licitud, el mutualista haurà d'enviar a la Mutualitat General Judicial fotocòpia de les comunicacions acreditatives de la concessió de les pròrrogues de llicència corresponents.

Icona Clau Per sol·licitar aquesta prestació ha d'estar donat de alta com a mutualista titular. La identificació es realitzarà mitjançant el sistema Cl@ve, per la qual cosa haurà d'estar donat de alta en aquest sistema o bé disposar de dni-electrònic o un dels certificats digitals admesos.

 • Per sol·licitar la prestació, premi el botó Iniciar Tràmit.
 • Si va sol·licitar la prestació i necessita adjuntar documents, utilitzi el Servei de remissió de documentació.

Consulti els requisits tècnics d'accés als tràmits online.

L'imprès de sol·licitud i els documents associats poden presentar-se presencialment en els serveis centrals o les delegacions provincials de la Mutualitat General Judicial, o en qualsevol dels altres llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.