Subsidis per incapacitat temporal i per risc durant l'embaràs i durant la lactància

Dades del procediment
Iniciació
Sol·licitud de l'interessat
Termini
6 mesos
Silenci
Estimatori

Situació d'Incapacitat Temporal

Es consideren en situació d'Incapacitat Temporal els funcionaris que, de conformitat amb el que es disposa en la Llei Orgànica del Poder Judicial (articles 374 i 375) i en el Text Refós de les disposicions legals vigents sobre el Règim Especial de Seguretat Social del personal al servici de l'Administració de Justícia (articles 19 i 20), aprovat per reial decret Legislatiu 3/2000, hagen obtingut llicència per malaltia o accident que impedisquen el normal acompliment de les funcions públiques.

La seua regulació bàsica està continguda en els preceptes legals citats en el paràgraf anterior i en els articles 82 al 93 del Reglament del Mutualisme Judicial, aprovat per Reial decret 1026/2011, de 15 de juliol(BOE de 4/8/2011).

El dret al Subsidi per Incapacitat Temporal a càrrec de Mugeju naix en concedir-se la pròrroga de llicència per malaltia corresponent al seté mes (durant els sis primers, els funcionaris de l'Administració de Justícia tenen dret a la totalitat de les retribucions).

La quantia del Subsidi és fixa i invariable, en tant este no s'extingisca, i serà la major de les dos cuantidades següents:

 • El 80 per 100 de les retribucions bàsiques reportades (sou i triennis), incrementades en la sisena part d'una paga extraordinària, corresponent al primer mes de llicència.
 • El 75 per 100 de les retribucions complementàries reportades en el primer mes de llicència.

L'import del Subsidi íntegre així calculat no podrà ser superior a les retribucions complementàries integres corresponents al primer mes de llicència. Si la quantia del Subsidi resultara superior, el seu import es reduirà en l'excés.

El Subsidi s'extingix, entre altres causes, per:

 • Finalització de la llicència per malaltia.
 • Declaració de jubilació.
 • Defunció.
 • Transcurs del termini màxim de durada d'incapacitat temporal previst en Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social.

 

Situació de risc durant l'embaràs i durant la lactància natural

La situació de la mutualista que haja obtingut llicència per risc durant l'embaràs o durant el període de lactància natural de fill menor de nou mesos tindrà la mateixa consideració i efectes que la Incapacitat Temporal, amb la particularitat que la prestació econòmica equivalent al subsidi per Incapacitat Temporal consistix en un subsidi a càrrec de Mugeju en quantia igual al 100 per 100 de les retribucions complementàries reportades en el primer mes de llicència.

Icona Clau Per a la realització d'este tràmit online haurà d'estar donat de alta com a mutualista de la Mutualitat General Judicial. La identificació es farà a través del sistema Cl@ve para el quin haurà d'estar donat de alta en aquesta plataforma o bé disposar de dni-electrònic o d'un dels certificats digitals admesos per la seu electrònica.

Consulte els requisits tècnics d'accés als tràmits online.

Per a sol·licitar l'ajuda s'haurà d'aportar la següent documentació:

 1. Les retribucions bàsiques integres reportades per l'interessat corresponent al primer mes de llicència.
 2. Les retribucions complementàries integres del funcionari, desglossades per conceptes, reportades en el primer mes de llicència.
 3. Import integre de la paga extraordinària, desglossada per conceptes que correspondria reportar a l'interessat, en relació amb la seua situació i drets en el mes en què es va iniciar la primera llicència.
 4. Data de baixa en la percepció de les retribucions complementàries.
 • Per al pagament de les mensualitats posteriors a les incloses en esta sol·licitud, el mutualista haurà d'enviar a la Mutualitat General Judicial fotocòpia de les comunicacions acreditatives de la concessió de les pròrrogues de llicència corresponents.

Lloc de presentació:

Els impresos de sol·licitud i altra documentació exigida, podrà presentar-se en els Servicis Centrals i Delegacions provincials de Mugeju, així com en qualsevol dels altres llocs previstos en el article 16.4 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.