Subsidio por Incapacidade Temporal e por Risco durante o embarazo e durante a lactación

Datos do procedemento
Iniciación
Solicitude do interesado
Prazo
6 meses
Silencio
Estimatorio

 • Situación de incapacidade temporal
 • Situación de risco durante o embarazo e durante a lactación natural

Situación de Incapacidade Temporal

Considéranse en situación de Incapacidade Temporal os funcionarios que, de conformidade co disposto na Lei Orgánica do Poder Xudicial (artigos 374 e 375) e no Texto Refundido das disposicións legais vixentes sobre o Réxime Especial de Seguridade Social do persoal ao servizo da Administración de Xustiza (artigos 19 e 20), aprobado por real Decreto Lexislativo 3/2000, obtivesen licenza por enfermidade ou accidente que impidan o normal desempeño das funcións públicas.

A súa regulación básica está contida nos preceptos legais citados no parágrafo anterior e nos artigos 82 ao 93 do Regulamento do Mutualismo Xudicial, aprobado por Real Decreto 1026/2011, do 15 de xullo(BOE de 4/8/2011).

O dereito ao Subsidio por Incapacidade Temporal a cargo de Mugeju nace ao concederse a prórroga de licenza por enfermidade correspondente ao sétimo mes (durante o seis primeiros, os funcionarios da Administración de Xustiza teñen dereito á totalidade das retribucións).

Igual consideración e efectos que a situación de Incapacidade Temporal ten a situación da muller funcionaria que obtivese licenza por risco durante o embarazo ou risco durante a lactación natural de fillo menor de nove meses.

A contía do Subsidio é fixa e invariable, en tanto este non se extinga, e será a maior das dúas cuantidades seguintes:

 • O 80 por 100 das retribucións básicas devindicadas (soldo e trienios), incrementadas na sexta parte dunha paga extraordinaria, correspondente ao primeiro mes de licenza.
 • O 75 por 100 das retribucións complementarias devindicadas no primeiro mes de licenza.

O importe do Subsidio íntegro así calculado non poderá ser superior ás retribucións complementarias integras correspondentes ao primeiro mes de licenza.

Se a contía do Subsidio resultase superior, o seu importe reducirase no exceso.

O Subsidio extínguese, entre outras causas, por:

 • Finalización da licenza por enfermidade.
 • Declaración de xubilación.
 • Falecemento.
 • Transcurso do prazo máximo de duración de incapacidade temporal previsto en Texto Refundido da Lei Xeral da Seguridade Social.

 

Situación de risco durante o embarazo e durante a lactación natural

A situación da mutualista que obtivese licenza por risco durante o embarazo ou durante o período de lactación natural de fillo menor de nove meses terá a mesma consideración e efectos que a Incapacidade Temporal, coa particularidade de que a prestación económica equivalente ao subsidio por Incapacidade Temporal consiste nun subsidio a cargo de Mugeju en contía igual ao 100 por 100 das retribucións complementarias devindicadas no primeiro mes de licenza.

Icona Crave Para a realización deste trámite en liña deberá estar dado de alta como mutualista da Mutualidade Xeral Xudicial. A identificación farase a través do sistema Cl@ve para o cal deberá estar dado de alta na este plataforma ou ben dispor de dni-electrónico ou dun dos certificados dixitais admitidos pola sede electrónica.

Consulte os requisitos técnicos de acceso aos trámites en liña.

Para solicitar a axuda deberase achegar a seguinte documentación:

 • Solicitude en modelo normalizado (Descargar)(Pode obterse tamén nos Servizos Centrais ou nas Delegacións Provinciais).
 • Fotocopia da comunicación acreditativa da concesión da prórroga de licenza correspondente ao sétimo mes e, no seu caso, aos seguintes.
 • Certificación da respectiva Unidade Pagadora, acreditativa de :
 1. As retribucións básicas integras devindicadas polo interesado correspondente ao primeiro mes de licenza.
 2. As retribucións complementarias integras do funcionario, desagregadas por conceptos, devindicadas no primeiro mes de licenza.
 3. Importe integro da paga extraordinaria, desagregada por conceptos que correspondería devindicar ao interesado, en relación coa súa situación e dereitos no mes en que se iniciou a primeira licenza.
 4. Data de baixa na percepción das retribucións complementarias.
 • Para o pago das mensualidades posteriores ás incluídas nesta solicitude, o mutualista deberá enviar á Mutualidade Xeral Xudicial fotocopia das comunicacións acreditativas da concesión das prórrogas de licenza correspondentes.

Lugar de presentación:

Os impresos de solicitude e demais documentación esixida, poderá presentarse nos Servizos Centrais e Delegacións provinciais de Mugeju, así como en calquera dos demais lugares previstos en o artigo 16.4 da Lei 39/2015, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.