Solicitar subsidio por incapacidade temporal ou por risco durante o embarazo e durante a lactación

Datos do procedemento
Iniciación
Solicitude do interesado
Prazo
6 meses
Silencio
Estimatorio

Solicitar subsidio por incapacidade temporal ou por risco durante o embarazo e durante a lactación.

DOCUMENTACIÓN QUE É NECESARIO ACHEGAR

 • Só para presentación presencial: SOLICITUDE DE AXUDA POR INCAPACIDADE TEMPORAL

 • COMUNICACIÓN DE DATOS Ao PAGADOR

 • COMUNICACIÓN DE DATOS BANCARIOS

 • Fotocopia da comunicación acreditativa da concesión da prórroga de licenza correspondente ao sétimo mes e, no seu caso, aos seguintes.

 • Certificación da respectiva Unidade Pagadora, acreditativa de:

  1. >As retribucións básicas integras devindicadas polo interesado correspondente ao primeiro mes de licenza.

  2. As retribucións complementarias integras do funcionario, desagregadas por conceptos, devindicadas no primeiro mes de licenza.

  3. Importe integro da paga extraordinaria, desagregada por conceptos que correspondería devindicar ao interesado, en relación coa súa situación e dereitos no mes en que se iniciou a primeira licenza.

  4. Data de baixa na percepción das retribucións complementarias.

 • Para o pago das mensualidades posteriores ás incluídas nesta solicitude, o mutualista deberá enviar á Mutualidade Xeral Xudicial fotocopia das comunicacións acreditativas da concesión das prórrogas de licenza correspondentes.

Icona Crave Para solicitar esta prestación debe estar dado de alta como mutualista titular. A identificación realizarase mediante o sistema Cl@ve, polo que deberá estar dado de alta nese sistema ou ben dispor de dni-electrónico dni-electrónico ou un dos certificados dixitais admitidos.

Consulte os requisitos técnicos de acceso aos trámites en liña.

O impreso de solicitude e os documentos asociados poden presentarse presencialmente nos servizos centrais ou as delegacións provinciais da Mutualidade Xeral Xudicial, ou en calquera dos demais lugares previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.