Sol·licitar subsidi de jubilació forçosa

Dades del procediment
Iniciació
Sol·licitud de l'interessat
Termini
5 anys
Silenci
Estimatori

Sol·licitar subsidi de jubilació.

DOCUMENTACIÓ QUE ÉS NECESSARI APORTAR

  • Només per a presentació presencial: SOL·LICITUD DE SUBSIDI DE JUBILACIÓ

  • Si no autoritza a la Mutualitat General Judicial a consultar les seues dades d'identitat: fotocòpia del DNI.

  • Fotocòpia compulsada de la Resolució en què s'acorde la jubilació.

  • Certificació de la corresponent Unitat de Personal, acreditativa de la situació administrativa (només és necessari si no apareguera reflectida en la resolució de jubilació).

  • Certificació de la Unitat Pagadora en el qual consten les retribucions bàsiques integres corresponents al mes en què es produïsca la jubilació.

Icona Clau Per a sol·licitar esta prestació ha d'estar donat de alta com a mutualista titular. La identificació es realitzarà mitjançant el sistema Cl@ve, per la qual cosa haurà d'estar donat de alta en eixe sistema o bé disposar de dni-electrònic o un dels certificats digitals admesos.

  • Per a sol·licitar la prestació, polse el botó Iniciar Tràmit.
  • Si va sol·licitar la prestació i la Mutualitat li ha sol·licitat que adjunte algun document, utilitze el Servici de remissió de documentació.

Consulte els requisits tècnics d'accés als tràmits online.

L'imprés de sol·licitud i els documents associats poden presentar-se en els servicis centrals o les delegacions provincials de la Mutualitat General Judicial, o en qualsevol dels altres llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.