Solicitar subsidio de xubilación forzosa

Datos do procedemento
Iniciación
Solicitude do interesado
Prazo
5 anos
Silencio
Estimatorio

Solicitar subsidio de xubilación.

DOCUMENTACIÓN QUE É NECESARIO ACHEGAR

  • Só para presentación presencial: SOLICITUDE DE SUBSIDIO DE XUBILACIÓN

  • Se non autoriza á Mutualidade Xeral Xudicial a consultar os seus datos de identidade: fotocopia do DNI.

  • Fotocopia compulsada da Resolución en que se acorde a xubilación.

  • Certificación da correspondente Unidade de Persoal, acreditativa da situación administrativa (só é necesario se non aparecese reflectida na resolución de xubilación).

  • Certificación da Unidade Pagadora no que consten as retribucións básicas integras correspondentes ao mes en que se produza a xubilación.

Icona Crave Para solicitar esta prestación debe estar dado de alta como mutualista titular. A identificación realizarase mediante o sistema Cl@ve, polo que deberá estar dado de alta nese sistema ou ben dispor de dni-electrónico dni-electrónico ou un dos certificados dixitais admitidos.

  • Para solicitar a prestación, pulse o botón Iniciar Trámite.
  • Se solicitou a prestación e a Mutualidade solicitoulle que achegue algún documento, utilice o Servizo de remisión de documentación.

Consulte os requisitos técnicos de acceso aos trámites en liña.

O impreso de solicitude e os documentos asociados poden presentarse nos servizos centrais ou as delegacións provinciais da Mutualidade Xeral Xudicial, ou en calquera dos demais lugares previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.