Ajuda per despeses en material ortoprotésico

Dades del procediment
Iniciació
Sol·licitud de l'interessat
Termini
6 mesos
Silenci
Estimatori

Objecte

  • Les ajudes derivades de l'aportació econòmica en determinats productes ortoprotésicos estan destinades a finançar, parcialment, les despeses derivades de l'aportació econòmica que els mutualistes hagin hagut de realitzar al moment de l'adquisició, renovació i/o reparació de determinats productes ortoprotésicos com són: andadores, crosses amb tres o més potes, órtesis cervicals, de mans, de braços, de genoll entre unes altres..

Normativa

  • Resolució de 4 de desembre de 2019 , (BOE Nº 304 de 19 de desembre de 2019) de la Mutualitat General Judicial, per la qual es convoquen ajudes dels Programes del Pla d'Atenció Soci-Sanitària per 2020.

Quantia

  • L'import de la quantia mensual es fixarà en funció del nivell d'ingressos nets mensuals per persona, calculat conforme als criteris i en funció del barem que estableixi cada Convocatòria.

 

Icona Clau Per sol·licitar aquesta prestació ha d'estar donat de alta com a mutualista titular. La identificació es realitzarà mitjançant el sistema Cl@ve, per la qual cosa haurà d'estar donat de alta en aquest sistema o bé disposar de dni-electrònic o un dels certificats digitals admesos.

  • Per sol·licitar la prestació, premi el botó Iniciar Tràmit.
  • Si va sol·licitar la prestació i necessita adjuntar documents, utilitzi el Servei de remissió de documentació.

Consulti els requisits tècnics d'accés als tràmits online.

L'imprès de sol·licitud i els documents associats poden presentar-se presencialment en els serveis centrals o les delegacions provincials de la Mutualitat General Judicial, o en qualsevol dels altres llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Per sol·licitar l'ajuda ha d'aportar la següent documentació:

  • SOL·LICITUD D'AJUDA PER APORTACIÓ ORTOPROTÉSICA, emplenada i signada.
  • Si no autoritza a la Mutualitat General Judicial per consultar les seves dades tributàries: Fotocòpia o còpia de la declaració de l'IRPF de la unitat familiar de l'últim exercici, inclosa la Declaració Complementària si s'hagués efectuat.
  • Si no autoritza a la Mutualitat General Judicial per consultar les seves dades tributàries: Si no existeix obligació de declarar, certificació de l'Administració Tributària en aquest sentit i certificació de les imputacions íntegres d'ingressos que els constin.
  • Si escau, declaració responsable de les pensions o prestacions exemptes o no subjectes a tributació per IRPF de l'últim exercici.