Ajuda per gastos en material ortoprotésico

Dades del procediment
Iniciació
Sol·licitud de l'interessat
Termini
6 mesos
Silenci
Estimatori

Objecte

 • Les ajudes derivades de l'aportació econòmica en determinats productes ortoprotésicos estan destinades a finançar, parcialment, els gastos derivats de l'aportació econòmica que els mutualistes hagen hagut de realitzar en el moment de l'adquisició, renovació i/o reparació de determinats productes ortoprotésicos com són: andadores, crosses amb tres o més potes, órtesis cervicals, de mans, de braços, de genoll entre unes altres.

Requisits

 • Seran beneficiaris d'estes ajudes els mutualistes, els titulars no mutualistes i els beneficiaris inclosos en el document d'afiliació de tots dos.

Normativa

 • Resolució de 4 de desembre de 2019 , (BOE Nº 304 de 19 de desembre de 2019) de la Mutualitat General Judicial, per la qual es convoquen ajudes dels Programes del Pla d'Atenció Soci-Sanitària per a 2020.

Documentació

 • Sol·licitud d'ajuda derivada  de l'aportació econòmica en determinats productes ortoprotésicos. Pot obtindre's també en els Servicis Centrals o en les Delegacions Provincials.
 • Fotocòpia o còpia de la declaració de l'IRPF de la unitat familiar de l'últim exercici, inclosa la Declaració Complementària si s'haguera efectuat.
 • Si no existix obligació de declarar, certificació de l'Administració Tributària en eixe sentit i certificació de les imputacions íntegres d'ingressos que els consten.
 • Alternativament a l'aportació de l'anterior documentació, autoritzar a Mugeju (en l'espai reservat en el model de sol·licitud) per a recaptar les dades dels organismes públics corresponents.
 • Si escau, declaració responsable de les pensions o prestacions exemptes o no subjectes a tributació per IRPF de l'últim exercici

Quantia

 • L'import de la quantia mensual es fixarà, en funció del nivell d'ingressos nets mensuals per persona calculat conforme als criteris i en funció del barem, establits en la Convocatòria.

Resolució i Recursos

 • Forma d'inici: a sol·licitud de l'interessat.
 • Autoritat que resol: Gerent de la Mutualitat General Judicial.
 • Termini de resolució: 6 mesos
 • Efectes del silenci administratiu: positiu
 • Recurs: d'alçada davant el Ministre de Justícia.

Icona Clau Per a la realització d'este tràmit online haurà d'estar donat de alta com a mutualista de la Mutualitat General Judicial. La identificació es farà a través del sistema Cl@ve para el quin haurà d'estar donat de alta en aquesta plataforma o bé disposar de dni-electrònic o d'un dels certificats digitals admesos per la seu electrònica.

Consulte els requisits tècnics d'accés als tràmits online.

Requisits.

La sol·licitud de la prestació es farà emplenant l'imprés oficial establit per la Mutualitat General Judicial, acompanyada de la documentació que en la mateixa s'indica :

 • Sol·licitud d'ajuda per a derivada de l'aportació econòmica en determinats productes ortoprotésicos. Pot obtindre's també en els Servicis Centrals o en les Delegacions Provincials.
 • Fotocòpia o còpia de la declaració de l'IRPF de la unitat familiar de l'últim exercici, inclosa la Declaració Complementària si s'haguera efectuat.
 • Si no existix obligació de declarar, certificació de l'Administració Tributària en eixe sentit i certificació de les imputacions íntegres d'ingressos que els consten.
 • Alternativament a l'aportació de l'anterior documentació, l'interessat podrà autoritzar a MUGEJU (en l'espai reservat en el model de sol·licitud) per a recaptar les dades dels organismes públics corresponents.
 • Si escau, declaració responsable de les pensions o prestacions exemptes o no subjectes a tributació per IRPF de l'últim exercici.

Lloc de Presentació.

La presentació de l'imprés de sol·licitud i dels documents exigits, es podrà realitzar presencialment en els Servicis Centrals o Delegacions Provincials corresponents de MUGEJU o per correu postal en qualsevol de les formes previstes en l'article 38.4 de la LRJAPAC.