Axuda Achega Ortoprotésica

Datos do procedemento
Iniciación
Solicitude do interesado
Prazo
6 meses
Silencio
Estimatorio

Obxecto.

 • As axudas derivadas da achega económica en determinados produtos ortoprotésicos están destinadas a financiar, parcialmente, os gastos derivados da achega económica que os mutualistas tivesen que realizar no momento da adquisición, renovación e/ou reparación de determinados produtos ortoprotésicos como son: andadores, muletas con tres ou máis patas, órtesis cervicais, de mans, de brazos, de xeonllo entre outras.

Requisitos.

 • Serán beneficiarios destas axudas os mutualistas, os titulares non mutualistas e os beneficiarios incluídos no documento de afiliación de ambos.

Normativa.

 • Resolución do 4 de decembro de 2019 , (BOE Nº 304 do 19 de decembro de 2019) da Mutualidade Xeral Xudicial, pola que se convocan axudas dos Programas do Plan de Atención Socio-Sanitaria para 2020.

Documentación.

 • Solicitude de axuda derivada  da achega económica en determinados produtos ortoprotésicos. Pode obterse tamén nos Servizos Centrais ou nas Delegacións Provinciais.
 • Fotocopia ou copia da declaración do IRPF da unidade familiar do último exercicio, incluída a Declaración Complementaria se se efectuou.
 • Se non existe obriga de declarar, certificación da Administración Tributaria nese sentido e certificación das imputacións íntegras de ingresos que lles consten.
 • Alternativamente á achega da anterior documentación, autorizar a Mugeju (no espazo reservado no modelo de solicitude) para solicitar os datos dos organismos públicos correspondentes.
 • No seu caso, declaración responsable das pensións ou prestacións exentas ou non suxeitas a tributación por IRPF do último exercicio

Contía.

 • O importe da contía mensual fixarase, en función do nivel de ingresos netos mensuais por persoa calculado conforme aos criterios e en función do baremo, establecidos na Convocatoria.

Resolución e Recursos.

 • Forma de inicio: a solicitude do interesado.
 • Autoridade que resolve: Xerente da Mutualidade Xeral Xudicial.
 • Prazo de resolución: 6 meses
 • Efectos do silencio administrativo: positivo
 • Recurso: de alzada ante o Ministro de Xustiza.

Icona Crave Para a realización deste trámite en liña deberá estar dado de alta como mutualista da Mutualidade Xeral Xudicial. A identificación farase a través do sistema Cl@ve para o cal deberá estar dado de alta na este plataforma ou ben dispor de dni-electrónico ou dun dos certificados dixitais admitidos pola sede electrónica.

Consulte os requisitos técnicos de acceso aos trámites en liña.

Requisitos.

A solicitude da prestación farase cubrindo o impreso oficial establecido pola Mutualidade Xeral Xudicial, acompañada da documentación que na mesma indícase :

 • Solicitude de axuda para derivada da achega económica en determinados produtos ortoprotésicos. Pode obterse tamén nos Servizos Centrais ou nas Delegacións Provinciais.
 • Fotocopia ou copia da declaración do IRPF da unidade familiar do último exercicio, incluída a Declaración Complementaria se se efectuou.
 • Se non existe obriga de declarar, certificación da Administración Tributaria nese sentido e certificación das imputacións íntegras de ingresos que lles consten.
 • Alternativamente á achega da anterior documentación, o interesado poderá autorizar a MUGEJU (no espazo reservado no modelo de solicitude) para solicitar os datos dos organismos públicos correspondentes.
 • No seu caso, declaración responsable das pensións ou prestacións exentas ou non suxeitas a tributación por IRPF do último exercicio.

Lugar de Presentación.

A presentación do impreso de solicitude e dos documentos esixidos, poderase realizar presencialmente nos Servizos Centrais ou Delegacións Provinciais correspondentes de MUGEJU ou por correo postal en calquera das formas previstas no artigo 38.4 da LRJAPAC.