Axuda por gastos en material ortoprotésico

Datos do procedemento
Iniciación
Solicitude do interesado
Prazo
6 meses
Silencio
Estimatorio

Obxecto

  • As axudas derivadas da achega económica en determinados produtos ortoprotésicos están destinadas a financiar, parcialmente, os gastos derivados da achega económica que os mutualistas tivesen que realizar no momento da adquisición, renovación e/ou reparación de determinados produtos ortoprotésicos como son: andadores, muletas con tres ou máis patas, órtesis cervicais, de mans, de brazos, de xeonllo entre outras..

Normativa

  • Resolución do 4 de decembro de 2019 , (BOE Nº 304 do 19 de decembro de 2019) da Mutualidade Xeral Xudicial, pola que se convocan axudas dos Programas do Plan de Atención Socio-Sanitaria para 2020.

Contía

  • O importe da contía mensual fixarase en función do nivel de ingresos netos mensuais por persoa, calculado conforme aos criterios e en función do baremo que estableza cada Convocatoria.

 

Icona Crave Para solicitar esta prestación debe estar dado de alta como mutualista titular. A identificación realizarase mediante o sistema Cl@ve, polo que deberá estar dado de alta nese sistema ou ben dispor de dni-electrónico dni-electrónico ou un dos certificados dixitais admitidos.

Consulte os requisitos técnicos de acceso aos trámites en liña.

O impreso de solicitude e os documentos asociados poden presentarse presencialmente nos servizos centrais ou as delegacións provinciais da Mutualidade Xeral Xudicial, ou en calquera dos demais lugares previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

Para solicitar a axuda debe achegar a seguinte documentación:

  • SOLICITUDE DE AXUDA POR ACHEGA ORTOPROTÉSICA, cuberta e asinada.
  • Se non autoriza á Mutualidade Xeral Xudicial para consultar os seus datos tributarios: Fotocopia ou copia da declaración do IRPF da unidade familiar do último exercicio, incluída a Declaración Complementaria se se efectuou.
  • Se non autoriza á Mutualidade Xeral Xudicial para consultar os seus datos tributarios: Se non existe obriga de declarar, certificación da Administración Tributaria nese sentido e certificación das imputacións íntegras de ingresos que lles consten.
  • No seu caso, declaración responsable das pensións ou prestacións exentas ou non suxeitas a tributación por IRPF do último exercicio.