Devolución de gastos en material ortoprotésico

Datos do procedemento
Iniciación
Solicitude do interesado
Prazo
6 meses
Silencio
Estimatorio

Solicitar axuda por gastos en produtos ortoprotésicos: andadores, muletas con tres ou máis patas, órtesis cervicais, de mans, de brazos, de xeonllo, etc.

É necesario que para eses mesmos gastos a Mutualidade Xeral Xudicial previamente concedese a axuda correspondente de prestacións complementarias.

O importe da axuda determínase en función do nivel de ingresos netos mensuais por persoa, calculado conforme aos criterios e en función do baremo que estableza cada Convocatoria.

DOCUMENTACIÓN QUE É NECESARIO ACHEGAR

  • Para presentación presencial: SOLICITUDE DE AXUDA POR ACHEGA ORTOPROTÉSICA.

  • Se non autoriza á Mutualidade Xeral Xudicial para consultar os seus datos tributarios: Fotocopia ou copia da declaración do IRPF da unidade familiar do último exercicio, incluída a Declaración Complementaria se se efectuou.

  • Se non autoriza á Mutualidade Xeral Xudicial para consultar os seus datos tributarios: no caso de que non exista obriga de declarar, certificación da Administración Tributaria nese sentido e certificación das imputacións íntegras de ingresos que lles consten.

  • No seu caso, declaración responsable das pensións ou prestacións exentas ou non suxeitas a tributación por IRPF do último exercicio.

Icona Crave Para solicitar esta prestación debe estar dado de alta como mutualista titular. A identificación realizarase mediante o sistema Cl@ve, polo que deberá estar dado de alta nese sistema ou ben dispor de dni-electrónico dni-electrónico ou un dos certificados dixitais admitidos.

  • Para solicitar a prestación, pulse o botón Iniciar Trámite.
  • Se solicitou a prestación e a Mutualidade solicitoulle que achegue algún documento, utilice o Servizo de remisión de documentación.

Consulte os requisitos técnicos de acceso aos trámites en liña.

O impreso de solicitude e os documentos asociados poden presentarse presencialmente nos servizos centrais ou as delegacións provinciais da Mutualidade Xeral Xudicial, ou en calquera dos demais lugares previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.