Sol·licitar ajuda del programa d'atenció a persones amb discapacitat

Dades del procediment
Iniciació
Sol·licitud de l'interessat
Termini
6 mesos
Silenci
Estimatori

Sol·licitar ajuda del programa d'atenció a persones amb discapacitat.

Requisits: ser mutualista (titular o beneficiari) en situació d'alta; estar afectat per una discapacitat amb grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33%; estar acreditada la procedència dels serveis contemplats en aquest programa mitjançant informe de facultatiu especialista o responsable de l'assistència al beneficiari de l'ajuda; en casos d'estimulació precoç, que l'edat del beneficiari sigui inferior a 7 anys.

L'import de l'ajuda es determina en funció del nivell d'ingressos, calculat conforme als criteris i en funció del barem establerts en la Convocatòria.

DOCUMENTACIÓ QUE ÉS NECESSARI APORTAR

 • Només per a presentació presencial: SOL·LICITUD AJUDA PER DISCAPACITAT

 • Si no ha autoritza a la Mutualitat General Judicial a per consultar aquestes dades: sertificación del domicili i residència dels membres de la unitat familiar.

 • Fotocòpia o còpia de la declaració de l'IRPF de la unitat familiar de l'últim exercici, inclosa la declaració complementària si s'hagués efectuat.

 • Si no existeix obligació de declarar, certificació de l'Administració Tributària en aquest sentit i certificació de les imputacions íntegres d'ingressos que els constin.

 • Certificació o fotocòpia compulsada de l'organisme de la Comunitat Autònoma competent en la matèria, acreditativa del grau de discapacitat.

 • Si escau, declaració responsable de les pensions o prestacions exemptes o no subjectes a tributació per IRPF de l'últim exercici.

 • Si escau, informe actualitzat de l'especialista responsable de l'assistència facultativa, que indiqui la necessitat del tractament.

 • En cada cas, pressupostos del centre o professional que imparteixi el tractament o de l'empresa que realitzi la supressió de les barreres arquitectòniques.

 • Si escau, factures originals de la despesa.

Icona Clau Per sol·licitar aquesta prestació ha d'estar donat de alta com a mutualista titular. La identificació es realitzarà mitjançant el sistema Cl@ve, per la qual cosa haurà d'estar donat de alta en aquest sistema o bé disposar de dni-electrònic o un dels certificats digitals admesos.

 • Per sol·licitar la prestació, premi el botó Iniciar Tràmit.
 • Si va sol·licitar la prestació i necessita adjuntar documents, utilitzi el Servei de remissió de documentació.

Consulti els requisits tècnics d'accés als tràmits online.

L'imprès de sol·licitud i els documents associats poden presentar-se en els serveis centrals o les delegacions provincials de la Mutualitat General Judicial, o en qualsevol dels altres llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.