Programa d'atenció a persones amb discapacitat

Dades del procediment
Iniciació
Sol·licitud de l'interessat
Termini
6 mesos
Silenci
Estimatori

Objecte

Esta prestació té per objecte l'abonament d'una ajuda econòmica per a contribuir a sufragar el cost dels servicis, activitats o mitjos tècnics que precisen les persones amb discapacitat que reunisquen les característiques i requisits establits en cada Convocatòria.

Requisits

Ser mutualista o beneficiari en alta de la Mutualitat General Judicial en el moment del fet causant, que ha de produir-se en l'exercici pressupostari que corresponga.

Estar afectat per un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Estar acreditada la procedència dels servicis contemplats en este programa mitjançant informe de facultatiu especialista o responsable de l'assistència al beneficiari de l'ajuda, en el qual s'expressarà la no inclusió de les tècniques o activitats en el concert subscrit per Mugeju amb les Entitats Mèdiques per a la prestació de l'assistència sanitària.

En casos d'estimulació precoç, que l'edat del beneficiari siga inferior a 7 anys.

Normativa

Resolució de 4 de desembre de 2019 , (BOE Nº 304 de 19 de desembre de 2019) de la Mutualitat General Judicial, per la qual es convoquen ajudes dels Programes del Pla d'Atenció Soci-Sanitària per a 2020.

Documentació

Imprés de sol·licitud.

Fotocòpia o còpia de la declaració de l'IRPF de la unitat familiar de l'últim exercici, inclosa la Declaració Complementària si s'haguera efectuat.

Si no existix obligació de declarar, certificació de l'Administració Tributària en eixe sentit i certificació de les imputacions íntegres d'ingressos que els consten.

Certificació del domicili i residència dels membres de la unitat familiar. Alternativament a l'aportació de l'anterior documentació, autoritzar a Mugeju (en l'espai reservat en el model de sol·licitud) per a recaptar les dades dels organismes públics corresponents.

Certificació o fotocòpia compulsada de l'organisme de la Comunitat Autònoma competent en la matèria, acreditativa del grau de discapacitat.

Si escau, informe actualitzat de l'especialista responsable de l'assistència facultativa, que indique la necessitat del tractament.

En cada cas, pressupostos del centre o professional que impartisca el tractament o de l'empresa que realitze la supressió de les barreres arquitectòniques.

Factures originals del gasto.

Si escau, declaració responsable de les pensions o prestacions exemptes o no subjectes a tributació per IRPF de l'últim exercici.

Quantia

L'import de la quantia mensual es fixarà, en funció del nivell d'ingressos nets mensuals per persona calculat conforme als criteris i en funció del barem, establits en la Convocatòria.

Resolució i Recursos

Forma d'inici: a sol·licitud de l'interessat.

Autoritat que resol: Gerent de la Mutualitat General Judicial.

Termini de resolució: 6 mesos

Efectes del silenci administratiu: positiu

Recurs: d'alçada davant el Ministre de Justícia

Icona Clau Per a la realització d'este tràmit online haurà d'estar donat de alta com a mutualista de la Mutualitat General Judicial. La identificació es farà a través del sistema Cl@ve para el quin haurà d'estar donat de alta en aquesta plataforma o bé disposar de dni-electrònic o d'un dels certificats digitals admesos per la seu electrònica.

Consulte els requisits tècnics d'accés als tràmits online.

La sol·licitud de la prestació es farà emplenant l'imprés oficial establit per la mutualitat General Judicial, acompanyada de la documentació que en la mateixa s'indica :

  • Sol·licitud d'ajuda per a Persones amb Discapacitat (PDF). (Descarregar), (Pot obtindre's també en els Servicis Centrals o en les Delegacions Provincials).
  • Fotocòpia o còpia de la declaració de l'IRPF de la unitat familiar de l'últim exercici, inclosa la Declaració Complementària si s'haguera efectuat.
  • Si no existix obligació de declarar, certificació de l'Administració Tributària en eixe sentit i certificació de les imputacions íntegres d'ingressos que els consten.
  • Certificació del domicili i residència dels membres de la unitat familiar. Alternativament a l'aportació de l'anterior documentació, l'interessat podrà autoritzar a Mugeju (en l'espai reservat en el model de sol·licitud) per a recaptar les dades dels organismes públics corresponents.
  • Certificació o fotocòpia compulsada de l'organisme de la Comunitat Autònoma competent en la matèria, acreditativa del grau de discapacitat.
  • Si escau, declaració responsable de les pensions o prestacions exemptes o no subjectes a tributació per IRPF de l'últim exercici.