Solicitar axuda do programa de atención a persoas con discapacidade

Datos do procedemento
Iniciación
Solicitude do interesado
Prazo
6 meses
Silencio
Estimatorio

Solicitar axuda do programa de atención a persoas con discapacidade.

Requisitos: ser mutualista (titular ou beneficiario) en situación de alta; estar afectado por unha discapacidade con grao de discapacidade recoñecido igual ou superior ao 33%; estar acreditada a procedencia dos servizos considerados neste programa mediante informe de facultativo especialista ou responsable da asistencia ao beneficiario da axuda; en casos de estimulación precoz, que a idade do beneficiario sexa inferior a 7 anos.

O importe da axuda determínase en función do nivel de ingresos, calculado conforme aos criterios e en función do baremo establecidos na Convocatoria.

DOCUMENTACIÓN QUE É NECESARIO ACHEGAR

 • Só para presentación presencial: SOLICITUDE AXUDA POR DISCAPACIDADE

 • Se non ha autoriza á Mutualidade Xeral Xudicial a para consultar estes datos: sertificación do domicilio e residencia dos membros da unidade familiar.

 • Fotocopia ou copia da declaración do IRPF da unidade familiar do último exercicio, incluída a declaración complementaria se se efectuou.

 • Se non existe obriga de declarar, certificación da Administración Tributaria nese sentido e certificación das imputacións íntegras de ingresos que lles consten.

 • Certificación ou fotocopia compulsada do organismo da Comunidade Autónoma competente na materia, acreditativa do grao de discapacidade.

 • No seu caso, declaración responsable das pensións ou prestacións exentas ou non suxeitas a tributación por IRPF do último exercicio.

 • No seu caso, informe actualizado do especialista responsable da asistencia facultativa, que indique a necesidade do tratamento.

 • En cada caso, orzamentos do centro ou profesional que imparta o tratamento ou da empresa que realice a supresión das barreiras arquitectónicas.

 • No seu caso, facturas orixinais do gasto.

Icona Crave Para solicitar esta prestación debe estar dado de alta como mutualista titular. A identificación realizarase mediante o sistema Cl@ve, polo que deberá estar dado de alta nese sistema ou ben dispor de dni-electrónico dni-electrónico ou un dos certificados dixitais admitidos.

 • Para solicitar a prestación, pulse o botón Iniciar Trámite.
 • Se solicitou a prestación e a Mutualidade solicitoulle que achegue algún documento, utilice o Servizo de remisión de documentación.

Consulte os requisitos técnicos de acceso aos trámites en liña.

O impreso de solicitude e os documentos asociados poden presentarse nos servizos centrais ou as delegacións provinciais da Mutualidade Xeral Xudicial, ou en calquera dos demais lugares previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.