Programa d'atenció a persones drogodependents

Dades del procediment
Iniciació
Sol·licitud de l'interessat
Termini
6 mesos
Silenci
Estimatori

Objecte

Aquesta prestació té per objecte l'abonament d'una ajuda econòmica per finançar parcialment les despeses derivades de l'ingrés del beneficiari de l'ajuda en centres especials o realitzats per terapeutes individuals especialitzats, per seguir un tractament de deshabituació per drogoaddicció.

Requisits

 • Ser mutualista o beneficiari en alta de la Mutualitat General Judicial al moment del fet causant, que ha de produir-se en l'exercici pressupostari que correspongui.
 • Precisar un tractament integral de drogodependència dirigit a la rehabilitació i reinserció soci-laboral, prescripto per especialista, psicòleg o facultatiu.

Normativa

 • Resolució de 4 de desembre de 2019 , (BOE Nº 304 de 19 de desembre de 2019) de la Mutualitat General Judicial, per la qual es convoquen ajudes dels Programes del Pla d'Atenció Soci-Sanitària per 2020.

Documentació

 • Imprès de sol·licitud.
 • Fotocòpia o còpia de la declaració de l'IRPF de la unitat familiar de l'últim exercici, inclosa la Declaració Complementària si s'hagués efectuat.
 • Si no existeix obligació de declarar, certificació de l'Administració Tributària en aquest sentit i certificació de les imputacions íntegres d'ingressos que els constin.
 • Certificació del domicili i residència dels membres de la unitat familiar. Alternativament a l'aportació de l'anterior documentació, autoritzar a Mugeju (a l'espai reservat en el model de sol·licitud) per recaptar les dades dels organismes públics corresponents.
 • Informe de l'especialista, psicòleg o facultatiu, sobre la necessitat del tractament.
 • Factures originals.
 • Si escau, declaració responsable de les pensions o prestacions exemptes o no subjectes a tributació per IRPF de l'últim exercici.

Quantia

 

L'import de la quantia mensual es fixarà, en funció del nivell d'ingressos nets mensuals per persona calculat conforme als criteris i en funció del barem, establerts en la Convocatòria.

 

Resolució i Recursos

 • Forma d'inici: a sol·licitud de l'interessat.
 • Autoritat que resol: Gerent de la Mutualitat General Judicial.
 • Termini de resolució: 6 mesos
 • Efectes del silenci administratiu: positiu
 • Recurs: d'alçada davant el Ministre de Justícia

Icona Clau Per sol·licitar aquesta prestació ha d'estar donat de alta com a mutualista titular. La identificació es realitzarà mitjançant el sistema Cl@ve, per la qual cosa haurà d'estar donat de alta en aquest sistema o bé disposar de dni-electrònic o un dels certificats digitals admesos.

 • Per sol·licitar la prestació, premi el botó Iniciar Tràmit.
 • Si va sol·licitar la prestació i necessita adjuntar documents, utilitzi el Servei de remissió de documentació.

Consulti els requisits tècnics d'accés als tràmits online.

L'imprès de sol·licitud i els documents associats poden presentar-se presencialment en els serveis centrals o les delegacions provincials de la Mutualitat General Judicial, o en qualsevol dels altres llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Per sol·licitar l'ajuda ha d'aportar la següent documentació:

 • SOL·LICITUD D'AJUDA PER DROGODEPENDÈNCIA, emplenada i signada.

 • Si no autoritza a la Mutualitat General Judicial per consultar aquestes dades: Certificació del domicili i residència dels membres de la unitat familiar.

 • Fotocòpia o còpia de la declaració de l'IRPF de la unitat familiar de l'últim exercici, inclosa la Declaració Complementària si s'hagués efectuat.

 • Si no existeix obligació de declarar, certificació de l'Administració Tributària en aquest sentit i certificació de les imputacions íntegres d'ingressos que els constin.

 • Certificació o fotocòpia compulsada de l'organisme de la Comunitat Autònoma competent en la matèria, acreditativa del grau de discapacitat.

 • Si escau, declaració responsable de les pensions o prestacions exemptes o no subjectes a tributació per IRPF de l'últim exercici.