Programa d'atenció a persones drogodependents

Dades del procediment
Iniciació
Sol·licitud de l'interessat
Termini
6 mesos
Silenci
Estimatori

Objecte

Esta prestació té per objecte l'abonament d'una ajuda econòmica per a finançar parcialment els gastos derivats de l'ingrés del beneficiari de l'ajuda en centres especials o realitzats per terapeutes individuals especialitzats, per a seguir un tractament de deshabituació per drogoaddicció.

Requisits

 • Ser mutualista o beneficiari en alta de la Mutualitat General Judicial en el moment del fet causant, que ha de produir-se en l'exercici pressupostari que corresponga.
 • Precisar un tractament integral de drogodependència dirigit a la rehabilitació i reinserció soci-laboral, prescripto per especialista, psicòleg o facultatiu.

Normativa

 • Resolució de 4 de desembre de 2019 , (BOE Nº 304 de 19 de desembre de 2019) de la Mutualitat General Judicial, per la qual es convoquen ajudes dels Programes del Pla d'Atenció Soci-Sanitària per a 2020.

Documentació

 • Imprés de sol·licitud.
 • Fotocòpia o còpia de la declaració de l'IRPF de la unitat familiar de l'últim exercici, inclosa la Declaració Complementària si s'haguera efectuat.
 • Si no existix obligació de declarar, certificació de l'Administració Tributària en eixe sentit i certificació de les imputacions íntegres d'ingressos que els consten.
 • Certificació del domicili i residència dels membres de la unitat familiar. Alternativament a l'aportació de l'anterior documentació, autoritzar a Mugeju (en l'espai reservat en el model de sol·licitud) per a recaptar les dades dels organismes públics corresponents.
 • Informe de l'especialista, psicòleg o facultatiu, sobre la necessitat del tractament.
 • Factures originals.
 • Si escau, declaració responsable de les pensions o prestacions exemptes o no subjectes a tributació per IRPF de l'últim exercici.

Quantia

 

L'import de la quantia mensual es fixarà, en funció del nivell d'ingressos nets mensuals per persona calculat conforme als criteris i en funció del barem, establits en la Convocatòria.

 

Resolució i Recursos

 • Forma d'inici: a sol·licitud de l'interessat.
 • Autoritat que resol: Gerent de la Mutualitat General Judicial.
 • Termini de resolució: 6 mesos
 • Efectes del silenci administratiu: positiu
 • Recurs: d'alçada davant el Ministre de Justícia

Icona Clau Per a la realització d'este tràmit online haurà d'estar donat de alta com a mutualista de la Mutualitat General Judicial. La identificació es farà a través del sistema Cl@ve para el quin haurà d'estar donat de alta en aquesta plataforma o bé disposar de dni-electrònic o d'un dels certificats digitals admesos per la seu electrònica.

Consulte els requisits tècnics d'accés als tràmits online.

La sol·licitud de la prestació es farà emplenant l'imprés oficial establit per la mutualitat General Judicial, acompanyada de la documentació que en la mateixa s'indica :

 • Sol·licitud d'ajuda per a Persones Drogodependents (PDF). (Descarregar), (Pot obtindre's també en els Servicis Centrals o en les Delegacions Provincials).
 • Fotocòpia o còpia de la declaració de l'IRPF de la unitat familiar de l'últim exercici, inclosa la Declaració Complementària si s'haguera efectuat.
 • Si no existix obligació de declarar, certificació de l'Administració Tributària en eixe sentit i certificació de les imputacions íntegres d'ingressos que els consten.
 • Certificació del domicili i residència dels membres de la unitat familiar. Alternativament a l'aportació de l'anterior documentació, l'interessat podrà autoritzar a Mugeju (en l'espai reservat en el model de sol·licitud) per a recaptar les dades dels organismes públics corresponents.
 • Certificació o fotocòpia compulsada de l'organisme de la Comunitat Autònoma competent en la matèria, acreditativa del grau de discapacitat.
 • Si escau, declaració responsable de les pensions o prestacions exemptes o no subjectes a tributació per IRPF de l'últim exercici.