Solicitar axuda do programa de atención a persoas drogodependentes

Datos do procedemento
Iniciación
Solicitude do interesado
Prazo
6 meses
Silencio
Estimatorio

Solicitar axuda do programa de atención a persoas con drogodependencia.

Requisitos: ser mutualista (titular ou beneficiario) en alta na Mutualidade e precisar un tratamento integral de drogodependencia dirixido á rehabilitación e reinserción socio-laboral.

O importe da axuda determínase en función do nivel de ingresos, conforme aos criterios e o baremo establecidos na Convocatoria.

DOCUMENTACIÓN QUE É NECESARIO ACHEGAR

  • Só para presentación presencial: SOLICITUDE DE AXUDA POR DROGODEPENDENCIA

  • Se non autoriza á Mutualidade Xeral Xudicial para consultar estes datos: certificación do domicilio e residencia dos membros da unidade familiar.

  • Fotocopia ou copia da declaración do IRPF da unidade familiar do último exercicio, incluída a declaración complementaria se se efectuou.

  • Se non existe obriga de declarar, certificación da Administración Tributaria nese sentido e certificación das imputacións íntegras de ingresos que lles consten.

  • Informe do especialista, psicólogo ou facultativo, sobre a necesidade do tratamento.

  • No seu caso, declaración responsable das pensións ou prestacións exentas ou non suxeitas a tributación por IRPF do último exercicio.

Icona Crave Para solicitar esta prestación debe estar dado de alta como mutualista titular. A identificación realizarase mediante o sistema Cl@ve, polo que deberá estar dado de alta nese sistema ou ben dispor de dni-electrónico dni-electrónico ou un dos certificados dixitais admitidos.

  • Para solicitar a prestación, pulse o botón Iniciar Trámite.
  • Se solicitou a prestación e a Mutualidade solicitoulle que achegue algún documento, utilice o Servizo de remisión de documentación.

Consulte os requisitos técnicos de acceso aos trámites en liña.

O impreso de solicitude e os documentos asociados poden presentarse nos servizos centrais ou as delegacións provinciais da Mutualidade Xeral Xudicial, ou en calquera dos demais lugares previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.