Axuda para persoas drogodependentes

Datos do procedemento
Iniciación
Solicitude do interesado
Prazo
6 meses
Silencio
Estimatorio

Obxecto

Esta prestación ten por obxecto o abono dunha axuda económica para financiar parcialmente os gastos derivados do ingreso do beneficiario da axuda en centros especiais ou realizados por terapeutas individuais especializados, para seguir un tratamento de deshabituación por drogadicción.

Requisitos

 • Ser mutualista ou beneficiario en alta da Mutualidade Xeral Xudicial no momento do feito causante, que debe producirse no exercicio orzamentario que corresponda.
 • Precisar un tratamento integral de drogodependencia dirixido á rehabilitación e reinserción socio-laboral, prescrito por especialista, psicólogo ou facultativo.

Documentación

 • Impreso de solicitude.
 • Fotocopia ou copia da declaración do IRPF da unidade familiar do último exercicio, incluída a Declaración Complementaria se se efectuou.
 • Se non existe obriga de declarar, certificación da Administración Tributaria nese sentido e certificación das imputacións íntegras de ingresos que lles consten.
 • Certificación do domicilio e residencia dos membros da unidade familiar. Alternativamente á achega da anterior documentación, autorizar a Mugeju (no espazo reservado no modelo de solicitude) para solicitar os datos dos organismos públicos correspondentes.
 • Informe do especialista, psicólogo ou facultativo, sobre a necesidade do tratamento.
 • Facturas orixinais.
 • No seu caso, declaración responsable das pensións ou prestacións exentas ou non suxeitas a tributación por IRPF do último exercicio.

Contía

 

O importe da contía mensual fixarase, en función do nivel de ingresos netos mensuais por persoa calculado conforme aos criterios e en función do baremo, establecidos na Convocatoria.

 

Resolución e Recursos

 • Forma de inicio: a solicitude do interesado.
 • Autoridade que resolve: Xerente da Mutualidade Xeral Xudicial.
 • Prazo de resolución: 6 meses
 • Efectos do silencio administrativo: positivo
 • Recurso: de alzada ante o Ministro de Xustiza

Icona Crave Para a realización deste trámite en liña deberá estar dado de alta como mutualista da Mutualidade Xeral Xudicial. A identificación farase a través do sistema Cl@ve para o cal deberá estar dado de alta na este plataforma ou ben dispor de dni-electrónico ou dun dos certificados dixitais admitidos pola sede electrónica.

Consulte os requisitos técnicos de acceso aos trámites en liña.

A solicitude da prestación farase cubrindo o impreso oficial establecido pola mutualidade Xeral Xudicial, acompañada da documentación que en a mesma indícase :

 • Solicitude de axuda para Persoas Drogodependentes (PDF). (Descargar), (Pode obterse tamén nos Servizos Centrais ou nas Delegacións Provinciais).
 • Fotocopia ou copia da declaración do IRPF da unidade familiar do último exercicio, incluída a Declaración Complementaria se se efectuou.
 • Se non existe obriga de declarar, certificación da Administración Tributaria nese sentido e certificación das imputacións íntegras de ingresos que lles consten.
 • Certificación do domicilio e residencia dos membros da unidade familiar. Alternativamente á achega da anterior documentación, o interesado poderá autorizar a Mugeju (no espazo reservado no modelo de solicitude) para solicitar os datos dos organismos públicos correspondentes.
 • Certificación ou fotocopia compulsada do organismo da Comunidade Autónoma competente na materia, acreditativa do grao de discapacidade.
 • No seu caso, declaración responsable das pensións ou prestacións exentas ou non suxeitas a tributación por IRPF do último exercicio.