Programa d'atenció a persones majors

Dades del procediment
Iniciació
Sol·licitud de l'interessat
Termini
6 mesos
Silenci
Estimatori

Objecte

Aquesta prestació té per objecte l'abonament d'una ajuda econòmica per atendre situacions de necessitat que afectin a les persones majors que reuneixin les característiques i requisits establerts en cada Convocatòria, i que com a conseqüència de deficiències psicofísiques, estan impedits per al desenvolupament normal de la vida diària i manquen de recursos suficients per fer front a aquests estats o situacions.

Requisits

Ser mutualista o beneficiari en alta de la Mutualitat General Judicial al moment del fet causant, que ha de produir-se en l'exercici pressupostari que correspongui.

Tenir el beneficiari 70 anys o més.

Tenir reconeguda una discapacitat igual o superior al 65%.

No estar culpable en incompatibilitat.

Normativa

Resolució de 4 de desembre de 2019 , (BOE Nº 304 de 19 de desembre de 2019) de la Mutualitat General Judicial, per la qual es convoquen ajudes dels Programes del Pla d'Atenció Soci-Sanitària per 2020.

Documentació

Imprès de sol·licitud.

Fotocòpia o còpia de la declaració de l'IRPF de la unitat familiar de l'últim exercici, inclosa la Declaració Complementària si s'hagués efectuat.

Si no existeix obligació de declarar, certificació de l'Administració Tributària en aquest sentit i certificació de les imputacions íntegres d'ingressos que els constin.

Certificació del domicili i residència dels membres de la unitat familiar. Alternativament a l'aportació de l'anterior documentació, autoritzar a Mugeju (a l'espai reservat en el model de sol·licitud) per recaptar les dades dels organismes públics corresponents.

Certificació o fotocòpia compulsada de l'organisme de la Comunitat Autònoma competent en la matèria, acreditativa del grau de discapacitat.

Si escau, declaració responsable de les pensions o prestacions exemptes o no subjectes a tributació per IRPF de l'últim exercici

Quantia

L'import de la quantia mensual es fixarà, en funció del nivell d'ingressos nets mensuals per persona calculat conforme als criteris i en funció del barem, establerts en la Convocatòria.

Resolució i Recursos

Forma d'inici: a sol·licitud de l'interessat.

Autoritat que resol: Gerent de la Mutualitat General Judicial.

Termini de resolució: 6 mesos

Efectes del silenci administratiu: positiu

Recurs: d'alçada davant el Ministre de Justícia

Icona Clau Per a la realització d'aquest tràmit online haurà d'estar donat de alta com a mutualista de la Mutualitat General Judicial. La identificació es farà a través del sistema Cl@ve para el quin haurà d'estar donat de alta en aquesta plataforma o bé disposar de dni-electrònic o d'un dels certificats digitals admesos per la seu electrònica.

Consulti els requisits tècnics d'accés als tràmits online.

La sol·licitud de la prestació es farà emplenant l'imprès oficial establert per la mutualitat General Judicial, acompanyada de la documentació que en la mateixa s'indica :

  • Sol·licitud d'ajuda per a Persones Majors (PDF). (Descarregar), (Pot obtenir-se també en els Serveis Centrals o en les Delegacions Provincials).
  • Fotocòpia o còpia de la declaració de l'IRPF de la unitat familiar de l'últim exercici, inclosa la Declaració Complementària si s'hagués efectuat.
  • Si no existeix obligació de declarar, certificació de l'Administració Tributària en aquest sentit i certificació de les imputacions íntegres d'ingressos que els constin.
  • Certificació del domicili i residència dels membres de la unitat familiar. Alternativament a l'aportació de l'anterior documentació, l'interessat podrà autoritzar a Mugeju (a l'espai reservat en el model de sol·licitud) per recaptar les dades dels organismes públics corresponents.
  • Certificació o fotocòpia compulsada de l'organisme de la Comunitat Autònoma competent en la matèria, acreditativa del grau de discapacitat.
  • Si escau, declaració responsable de les pensions o prestacions exemptes o no subjectes a tributació per IRPF de l'últim exercici.