Axuda para persoas maiores

Datos do procedemento
Iniciación
Solicitude do interesado
Prazo
6 meses
Silencio
Estimatorio

Obxecto

Esta prestación ten por obxecto o abono dunha axuda económica para atender situacións de necesidade que afecten as persoas maiores que reúnan as características e requisitos establecidos en cada Convocatoria, e que como consecuencia de deficiencias psicofísicas, están impedidos para o desenvolvemento normal da vida diaria e carecen de recursos suficientes para facer fronte a este estados ou situacións.

Requisitos

Ser mutualista ou beneficiario en alta da Mutualidade Xeral Xudicial no momento do feito causante, que debe producirse no exercicio orzamentario que corresponda.

Ter o beneficiario 70 anos ou máis.

Ter recoñecida unha discapacidade igual ou superior ao 65%.

Non estar incurso en incompatibilidade.

Documentación

Impreso de solicitude.

Fotocopia ou copia da declaración do IRPF da unidade familiar do último exercicio, incluída a Declaración Complementaria se se efectuou.

Se non existe obriga de declarar, certificación da Administración Tributaria nese sentido e certificación das imputacións íntegras de ingresos que lles consten.

Certificación do domicilio e residencia dos membros da unidade familiar. Alternativamente á achega da anterior documentación, autorizar a Mugeju (no espazo reservado no modelo de solicitude) para solicitar os datos dos organismos públicos correspondentes.

Certificación ou fotocopia compulsada do organismo da Comunidade Autónoma competente na materia, acreditativa do grao de discapacidade.

No seu caso, declaración responsable das pensións ou prestacións exentas ou non suxeitas a tributación por IRPF do último exercicio

Contía

O importe da contía mensual fixarase, en función do nivel de ingresos netos mensuais por persoa calculado conforme aos criterios e en función do baremo, establecidos na Convocatoria.

Resolución e Recursos

Forma de inicio: a solicitude do interesado.

Autoridade que resolve: Xerente da Mutualidade Xeral Xudicial.

Prazo de resolución: 6 meses

Efectos do silencio administrativo: positivo

Recurso: de alzada ante o Ministro de Xustiza

Icona Crave Para a realización deste trámite en liña deberá estar dado de alta como mutualista da Mutualidade Xeral Xudicial. A identificación farase a través do sistema Cl@ve para o cal deberá estar dado de alta na este plataforma ou ben dispor de dni-electrónico ou dun dos certificados dixitais admitidos pola sede electrónica.

Consulte os requisitos técnicos de acceso aos trámites en liña.

A solicitude da prestación farase cubrindo o impreso oficial establecido pola mutualidade Xeral Xudicial, acompañada da documentación que en a mesma indícase :

  • Solicitude de axuda para Persoas Maiores (PDF). (Descargar), (Pode obterse tamén nos Servizos Centrais ou nas Delegacións Provinciais).
  • Fotocopia ou copia da declaración do IRPF da unidade familiar do último exercicio, incluída a Declaración Complementaria se se efectuou.
  • Se non existe obriga de declarar, certificación da Administración Tributaria nese sentido e certificación das imputacións íntegras de ingresos que lles consten.
  • Certificación do domicilio e residencia dos membros da unidade familiar. Alternativamente á achega da anterior documentación, o interesado poderá autorizar a Mugeju (no espazo reservado no modelo de solicitude) para solicitar os datos dos organismos públicos correspondentes.
  • Certificación ou fotocopia compulsada do organismo da Comunidade Autónoma competente na materia, acreditativa do grao de discapacidade.
  • No seu caso, declaración responsable das pensións ou prestacións exentas ou non suxeitas a tributación por IRPF do último exercicio.