Fons d'assistència social

Dades del procediment
Iniciació
Sol·licitud de l'interessat
Termini
6 mesos
Silenci
Estimatori

Objecte

Concedir ajudes econòmiques que atendran, fins a on aconsegueixi pressupostàriament, les circumstàncies especials i d'extrema necessitat en què puguin trobar-se els mutualistes, derivades de situacions com les següents:

 • Malaltia celíaca.
 • Malalties cròniques i oncològiques.
 • Estats d'extrema necessitat.

 

Normativa

 

Requisits

 • Ser mutualista o beneficiari en alta de la Mutualitat General Judicial en sobrevenir l'estat o situació de necessitat i que mantingui aquesta condició al moment de sol·licitar l'ajuda.
 • Les despeses efectuades pels quals se sol·licita l'ajuda s'han d'haver produït en l'exercici en el qual se sol·licita l'ajuda.

 

Documentació

 • Sol·licitud en formulari normalitzat.
 • Fotocòpia compulsada de la declaració de l'IRPF de la unitat familiar, de l'exercici immediat anterior al que se sol·licita l'ajuda o signatura de l'autorització a Mugeju, que figura en la mateixa sol·licitud, perquè pugui obtenir aquestes dades de l'Administració Pública corresponent.
 • Factures originals justificatives de la despesa.
 • Informes mèdics o de qualsevol altre tipus que justifiqui la situació patida.

 

Termini de Presentació

De l'1 de gener al 31 de desembre de l'any en curs.

 

Resolució i Recursos

 • Forma d'inici: a sol·licitud de l'interessat.
 • Autoritat que resol: La Gerència de la Mutualitat General Judicial.
 • Termini de Resolució: 6 mesos.
 • Efectes del silenci administratiu: positiu
 • Recurs: d'alçada davant el Ministre de Justícia

Icona Clau Per a la realització d'aquest tràmit online haurà d'estar donat de alta com a mutualista de la Mutualitat General Judicial. La identificació es farà a través del sistema Cl@ve para el quin haurà d'estar donat de alta en aquesta plataforma o bé disposar de dni-electrònic o d'un dels certificats digitals admesos per la seu electrònica.

Consulti els requisits tècnics d'accés als tràmits online.

Per sol·licitar l'ajuda s'haurà d'aportar la següent documentació:

 • Sol·licitud en model normalitzat (Descarregar)(Pot obtenir-se també en els Serveis Centrals o en les Delegacions Provincials)
 • Sol·licitud en model normalitzat, que es pot descarregar de la pàgina web d'aquesta Mutualitat, o obtenir-se en els Serveis Centrals o en les Delegacions Provincials.
 • Fotocòpia compulsada de la declaració de l'IRPF de la unitat familiar, de l'exercici immediat anterior al que se sol·licita l'ajuda o signatura de l'autorització a Mugeju, que figura en la mateixa sol·licitud, perquè pugui obtenir aquestes dades de l'Administració Pública corresponent.
 • Factures originals justificatives de la despesa.
 • Informes mèdics o de qualsevol altre tipus que justifiqui la situació patida.

Lloc de Presentació

La presentació de l'imprès de sol·licitud i dels documents exigits, es podrà realitzar presencialment en els Serveis Centrals o Delegacions Provincials corresponents de Mugeju o per correu postal en qualsevol de les formes previstes en l'article 38.4 de la LRJAPAC.