Programa d'Ajuda del Fons d'Assistència Social

Dades del procediment
Iniciació
Sol·licitud de l'interessat
Termini
6 mesos
Silenci
Estimatori
 • Objecte
 • Requisits
 • Termini de presentació
 • Resolució i recursos

Objecte

Concedir ajudes econòmiques que atendran, fins a on aconseguisca pressupostàriament, les circumstàncies especials i d'extrema necessitat en què puguen trobar-se els mutualistes, derivades de situacions com les següents:

 • Malaltia celíaca.
 • Malalties cròniques i oncològiques.
 • Estats d'extrema necessitat.

Requisits

 • Ser mutualista o beneficiari en alta de la Mutualitat General Judicial en sobrevindre l'estat o situació de necessitat i que mantinga aquesta condició en el moment de sol·licitar l'ajuda.
 • Els gastos efectuats per als quals se sol·licita l'ajuda s'han d'haver produït en l'exercici en el qual se sol·licita l'ajuda.

Termini de Presentació

De l'1 de gener al 31 de desembre de l'any en curs.

Resolució i Recursos

 • Forma d'inici: a sol·licitud de l'interessat.
 • Autoritat que resol: La Gerència de la Mutualitat General Judicial.
 • Termini de Resolució: 6 mesos.
 • Efectes del silenci administratiu: positiu
 • Recurs: d'alçada davant el Ministre de Justícia

Icona Clau Per a la realització d'este tràmit online haurà d'estar donat de alta com a mutualista de la Mutualitat General Judicial. La identificació es farà a través del sistema Cl@ve para el quin haurà d'estar donat de alta en aquesta plataforma o bé disposar de dni-electrònic o d'un dels certificats digitals admesos per la seu electrònica.

Consulte els requisits tècnics d'accés als tràmits online.

Per a sol·licitar l'ajuda s'haurà d'aportar la següent documentació:

(Pot obtindre's també en els Servicis Centrals o en les Delegacions Provincials.

 • Sol·licitud en model normalitzat, que es pot descarregar de la pàgina web d'esta Mutualitat, o obtindre's en els Servicis Centrals o en les Delegacions Provincials.
 • Fotocòpia compulsada de la declaració de l'IRPF de la unitat familiar, de l'exercici immediat anterior al que se sol·licita l'ajuda o firma de l'autorització a Mugeju, que figura en la mateixa sol·licitud, perquè puga obtindre estes dades de l'Administració Pública corresponent.
 • Factures originals justificatives del gasto.
 • Informes mèdics o de qualsevol altre tipus que justifique la situació patida.

Lloc de Presentació

La presentació de l'imprés de sol·licitud i dels documents exigits, es podrà realitzar presencialment en els Servicis Centrals o Delegacions Provincials corresponents de Mugeju o per correu postal en qualsevol de les formes previstes en l'article 38.4 de la LRJAPAC.