Programa de Axuda do Fondo de Asistencia Social

Datos do procedemento
Iniciación
Solicitude do interesado
Prazo
6 meses
Silencio
Estimatorio
 • Obxecto
 • Requisitos
 • Prazo de presentación
 • Resolución e recursos

Obxecto

Conceder axudas económicas que atenderán, ata onde alcance presupuestariamente, as circunstancias especiais e de extrema necesidade en que poidan atoparse os mutualistas, derivadas de situacións como as seguintes:

 • Enfermidade celíaca.
 • Enfermidades crónicas e oncolóxicas.
 • Estados de extrema necesidade.

Requisitos

 • Ser mutualista ou beneficiario en alta da Mutualidade Xeral Xudicial ao sobrevir o estado ou situación de necesidade e que manteña dita condición no momento de solicitar a axuda.
 • Os gastos efectuados para os que se solicita a axuda débense producir no exercicio no que se solicita a axuda.

Prazo de Presentación

Do 1 de xaneiro ao 31 de decembro do ano en curso.

Resolución e Recursos

 • Forma de inicio: a solicitude do interesado.
 • Autoridade que resolve: A Xerencia da Mutualidade Xeral Xudicial.
 • Prazo de Resolución: 6 meses.
 • Efectos do silencio administrativo: positivo
 • Recurso: de alzada ante o Ministro de Xustiza

Icona Crave Para a realización deste trámite en liña deberá estar dado de alta como mutualista da Mutualidade Xeral Xudicial. A identificación farase a través do sistema Cl@ve para o cal deberá estar dado de alta na este plataforma ou ben dispor de dni-electrónico ou dun dos certificados dixitais admitidos pola sede electrónica.

Consulte os requisitos técnicos de acceso aos trámites en liña.

Para solicitar a axuda deberase achegar a seguinte documentación:

(Pode obterse tamén nos Servizos Centrais ou nas Delegacións Provinciais.

 • Solicitude en modelo normalizado, que se pode descargar da páxina web desta Mutualidade, ou obterse nos Servizos Centrais ou nas Delegacións Provinciais.
 • Fotocopia compulsada da declaración do IRPF da unidade familiar, do exercicio inmediato anterior ao que se solicita a axuda ou sinatura da autorización a Mugeju, que figura na mesma solicitude, para que poida obter estes datos da Administración Pública correspondente.
 • Facturas orixinais justificativas do gasto.
 • Informes médicos ou de calquera outro tipo que xustifique a situación padecida.

Lugar de Presentación

A presentación do impreso de solicitude e dos documentos esixidos, poderase realizar presencialmente nos Servizos Centrais ou Delegacións Provinciais correspondentes de Mugeju ou por correo postal en calquera das formas previstas no artigo 38.4 da LRJAPAC.