Sol·licitar reintegrament de despeses sanitàries a l'estranger

Als mutualistes destinats a l'estranger els correspon rebre una assistència sanitària amb un contingut anàleg a la prestació d'assistència sanitària en territori nacional.

Aquests mutualistes reben l'assistència sanitària a través d'un contracte amb una companyia d'assegurances. Actualment aquestes companyies són: IRIS GLOBAL (para mutualistes destinats a l'estranger per un període inferior o igual a 120 dies) i DKV (para mutualistes destinats a l'estranger per un període superior a 120 dies).

Aquests mutualistes poden sol·licitar a la Mutualitat el reintegrament de les despeses que excedeixin dels màxims previstos en la pòlissa corresponent, o que es refereixin a prestacions que no estan cobertes en aquesta pòlissa.

DOCUMENTACIÓ QUE ÉS NECESSARI APORTAR

  • Formulari de sol·licitud: SOL·LICITUD DE REINTEGRAMENT DE DESPESES A l'ESTRANGER.

  • Els següents documents, traduïts a l'espanyol tret que estiguin en anglès o en francès:

    • En cas d'assistència mèdic-ambulatori i/o dispensació de medicaments o productes farmacèutics en règim ambulatori: informe mèdic de l'assistència prestada en el qual constin almenys les dades del pacient, la data i lloc de l'assistència, el diagnòstic i el tractament prescrit.

    • En cas d'assistència mèdic-hospitalària: informe clínic d'alta en el qual figuri les dades del pacient, data i lloc de l'assistència, data d'ingrés i d'alta hospitalària, diagnòstic i tractament prescrit.

    • Factures originals del centre sanitari, contenint tots els requisits legals per a la seva validesa.

    • Documentació justificativa de la destinació professional o de la residència en país de fora del territori nacional.

De moment, la Mutualitat General Judicial no ha habilitat que aquesta prestació pugui sol·licitar-se per Internet.

 

L'imprès de sol·licitud i els documents associats poden presentar-se en els serveis centrals o les delegacions provincials de la Mutualitat General Judicial, o en qualsevol dels altres llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.