Solicitar reintegro de gastos sanitarios no estranxeiro

Aos mutualistas destinados no estranxeiro correspóndelles recibir unha asistencia sanitaria cun contido análogo á prestación de asistencia sanitaria en territorio nacional.

Estes mutualistas reciben a asistencia sanitaria a través dun contrato cunha compañía de seguros. Actualmente estas compañías son: IRIS GLOBAL (para mutualistas destinados no estranxeiro por un período inferior ou igual a 120 días) e DKV (para mutualistas destinados no estranxeiro por un período superior a 120 días).

Estes mutualistas poden solicitar á Mutualidade o reintegro dos gastos que excedan dos máximos previstos na póliza correspondente, ou que se refiran a prestacións que non están cubertas nesa póliza.

DOCUMENTACIÓN QUE É NECESARIO ACHEGAR

  • Formulario de solicitude: SOLICITUDE DE REINTEGRO DE GASTOS NO ESTRANXEIRO.

  • Os seguintes documentos, traducidos ao español salvo que estean en inglés ou en francés:

    • En caso de asistencia médico-ambulatorio e/ou dispensación de medicamentos ou produtos farmacéuticos en réxime ambulatorio: informe médico da asistencia prestada no que consten polo menos os datos do paciente, a data e lugar da asistencia, o diagnóstico e o tratamento prescrito.

    • En caso de asistencia médico-hospitalaria: informe clínico de alta no que figure os datos do paciente, data e lugar da asistencia, data de ingreso e de alta hospitalaria, diagnóstico e tratamento prescrito.

    • Facturas orixinais do centro sanitario, contendo todos os requisitos legais para a súa validez.

    • Documentación justificativa do destino profesional ou da residencia en país de fóra do territorio nacional.

De momento, a Mutualidade Xeral Xudicial non habilitou que esta prestación poida solicitarse por Internet.

 

O impreso de solicitude e os documentos asociados poden presentarse nos servizos centrais ou as delegacións provinciais da Mutualidade Xeral Xudicial, ou en calquera dos demais lugares previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.