Sol·licitar Targeta Sanitària Europea / Certificat Provisional Substitutori

Dades del procediment
Iniciació
Sol·licitud de l'interessat
Termini
3 mesos
Silenci
Estimatori

La Targeta Sanitària Europea (TSE) és un document personal i intransferible que acredita el dret a rebre prestacions sanitàries a través dels sistemes de sanitat pública, en idèntiques condicions que els residents locals, durant una estada temporal en el territori de la Unió Europea, l'Espai Econòmic Europeu (Islàndia; Liechtenstein i Noruega), Regne Unit o Suïssa.

La TSE s'envia al seu domicili en un termini màxim de deu dies. Si el viatge és imminent i no es pot esperar eixe termini, el mutualista també pot sol·licitar un Certificat Provisional Substitutori (CPS), que s'obté de forma immediata

La utilització de TSE/CPS està condicionada al fet que el seu titular continue d'alta com a afiliat en la Mutualitat General Judicial. En un altre cas, els gastos que s'originen podrien ser reclamats en concepte de prestacions indegudes.

La utilització de TSE/CPS no seran vàlida quan el desplaçament tinga per finalitat rebre tractament mèdic per a una lesió o malaltia que el pacient tenia abans de viatjar.

Quan el sistema de sanitat pública del país d'estada estiga sotmès a algun tipus de pagament parcial per part de l'usuari (copagament), el mutualista podrà sol·licitar-se el reintegrament del copagament en la forma i amb les condicions establides en el contracte d'assegurances per a l'assistència en estades de menys de 120 dies. Més informació: Reintegrament de gastos en l'estranger.

NORMATIVA

DOCUMENTACIÓ QUE ÉS NECESSARI APORTAR

Només per a presentació presencial: SOL·LICITUD DE TARGETA SANITÀRIA EUROPEA.

Icona Clau Per a sol·licitar targetes o certificats provisions ha d'estar donat de alta com a mutualista titular. La identificació es realitzarà mitjançant el sistema Cl@ve, per la qual cosa haurà d'estar donat de alta en eixe sistema o bé disposar de dni-electrònic o un dels certificats digitals admesos.

Consulte els requisits tècnics d'accés als tràmits online.

Pot presentar l'imprés de sol·licitud en els servicis centrals o les delegacions provincials de la Mutualitat General Judicial, o en qualsevol dels altres llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.