Solicitar Cartón Sanitario Europea / Certificado Provisional Sustitutorio

Datos do procedemento
Iniciación
Solicitude do interesado
Prazo
3 meses
Silencio
Estimatorio

O Cartón Sanitario Europea (TSE) é un documento persoal e intransferible que acredita o dereito a recibir prestacións sanitarias a través dos sistemas de sanidade pública, en idénticas condicións que os residentes locais, durante unha estadía temporal no territorio da Unión Europea, o Espazo Económico Europeo (Islandia; Liechtenstein e Noruega), Reino Unido ou Suíza.

A TSE envíase ao seu domicilio nun prazo máximo de dez días. Se a viaxe é inminente e non se pode esperar ese prazo, o mutualista tamén pode solicitar un Certificado Provisional Sustitutorio (CPS), que se obtén de forma inmediata

A utilización de TSE/CPS está condicionada a que o seu titular continúe de alta como afiliado na Mutualidade Xeral Xudicial. Noutro caso, os gastos que se orixinen poderían ser reclamados en concepto de prestacións indebidas.

A utilización de TSE/CPS non serán válida cando o desprazamento teña por finalidade recibir tratamento médico para unha lesión ou enfermidade que o paciente tiña antes de viaxar.

Cando o sistema de sanidade pública do país de estadía estea sometido a algún tipo de pago parcial por parte do usuario (copagamento), o mutualista poderá solicitarse o reintegro do copagamento na forma e coas condicións establecidas no contrato de seguros para a asistencia en estadías de menos de 120 días. Máis información: Reintegro de gastos no estranxeiro.

NORMATIVA

DOCUMENTACIÓN QUE É NECESARIO ACHEGAR

Só para presentación presencial: SOLICITUDE DE CARTÓN SANITARIO EUROPEA.

Icona Crave Para solicitar cartóns ou certificados provisións debe estar dado de alta como mutualista titular. A identificación realizarase mediante o sistema Cl@ve, polo que deberá estar dado de alta nese sistema ou ben dispor de dni-electrónico dni-electrónico ou un dos certificados dixitais admitidos.

Consulte os requisitos técnicos de acceso aos trámites en liña.

Pode presentar o impreso de solicitude nos servizos centrais ou as delegacións provinciais da Mutualidade Xeral Xudicial, ou en calquera dos demais lugares previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.