Solicitar autorización para tratamento médico especial no estranxeiro

Datos do procedemento
Iniciación
Solicitude do interesado
Prazo
3 meses
Silencio
Estimatorio

Para as intervencións ou tratamentos médicos que, sendo financiables polo Sistema Nacional de Saúde, non poidan administrarse a través dos medios propios de medicamento público ou privado dentro do territorio nacional por mor de imposibilidade técnica, a Mutualidade Xeral Xudicial pode autorizar o reintegro de gastos derivados da prestación asistencial requirida en país estranxeiro.

Para isto é imprescindible que a Mutualidade tivese coñecemento previo da situación e autorizase o tratamento.

O reintegro limitarase aos gastos sanitarios e de desprazamento do paciente calculados segundo o Anexo I do RD 462/2002. Os gastos de acompañante só serán obxecto de reintegro cando o paciente sexa menor de idade ou acredite un grao de minusvalía superior ao 65%.

DOCUMENTACIÓN QUE É NECESARIO ACHEGAR

  • Informe médico do Servizo Hospitalario do Servizo Público de Saúde ou entidade correspondente na que se recibindo tratamento, que debe indicar:

    • Motivo e necesidade do tratamento ou intervención.

    • Imposibilidade de impartir tratamento ou de realizar a intervención a través de medios ordinarios do Sistema Nacional de Saúde.

    • Centro no que se pode prestar o tratamento ou intervención.

    • Orzamento do centro sanitario no que se pode realizar o tratamento ou intervención.

  • Só para presentación presencial: SOLICITUDE DE AUTORIZACIÓN DE TRATAMENTO ESPECIAL.

Icona Crave Para solicitar a autorización previa do tratamento debe estar dado de alta como mutualista titular. A identificación realizarase mediante o sistema Cl@ve, polo que deberá estar dado de alta nese sistema ou ben dispor de dni-electrónico dni-electrónico ou un dos certificados dixitais admitidos.

Consulte os requisitos técnicos de acceso aos trámites en liña.

O impreso de solicitude e os documentos asociados poden presentarse presencialmente nos servizos centrais ou as delegacións provinciais da Mutualidade Xeral Xudicial, ou en calquera dos demais lugares previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.