Assistència Sanitària de mutualistes destinats en l'estranger per un període superior a cent vint (120) dies

Dades del procediment
Iniciació
Sol·licitud de l'interessat
Termini
3 mesos
Silenci
Estimatori

Objecte

Sol·licitud per a ser beneficiaris de l'assistència sanitària tant dins com fóra del territori nacional en la forma i condicions establides en la pòlissa subscrita amb la companyia de segurs DKV Internacional

Requisits

  • trobar-se en algun dels següents suposats: 
    • ser mutualista amb destinació fóra del territori nacional
    • ser mutualista que trobant-se destinat en l'estranger siga baixa en servici actiu per jubilació i romanga sense interrupció formal residint fora d'Espanya així com els seus beneficiaris
    • ser mutualista que fixe el seu domicili en algun país de la Unió Europea.
  • imprés de sol·licitud emplenat

Icona Clau Per a la realització d'este tràmit online haurà d'estar donat de alta com a mutualista de la Mutualitat General Judicial. La identificació es farà a través del sistema Cl@ve para el quin haurà d'estar donat de alta en aquesta plataforma o bé disposar de dni-electrònic o d'un dels certificats digitals admesos per la seu electrònica.

Consulte els requisits tècnics d'accés als tràmits online.

Per a sol·licitar l'ajuda s'haurà d'aportar la següent documentació:

                (Pot obtindre's també en els Servicis Centrals o en les Delegacions Provincials).

  • Còpia del nomenament en el cas de destinació fóra del territori nacional.