Solicitar alta no seguro para funcionarios desprazados por máis de 120 días

Nos seguintes casos a asistencia sanitaria pódese prestar, a través dun contrato con DKV Internacional, cun contido análogo á prestación de asistencia sanitaria en territorio nacional:

 1. Mutualistas destinados ou que prestan os seus servizos fose do territorio nacional por un período superior a 120 días, sempre que non estean acollidos ao réxime de previsión das Institucións da UE ou calquera outra Institución ou Organización Internacional, ou nacional do Estado estranxeiro na que vaian prestar servizos.

 2. Mutualistas que, atopándose destinados nun país estranxeiro, causan baixa no servizo activo por xubilación ou incapacidade permanente, permanezan sen interrupción formal no país no que se produciu a xubilación e acrediten que non teñen dereito a percibir prestación sanitaria no país de residencia, pola lexislación do mesmo.

 3. Mutualistas que fixan o seu domicilio nalgún país da Unión Europea, Espazo Económico Europeo (Islandia, Liechtenstein, Noruega), Reino Unido e Suíza, e acrediten que non ter dereito a percibir prestación sanitaria no país de residencia, pola lexislación do mesmo.

 4. Mutualistas que acompañan ao seu cónxuxe ou persoa en análoga relación de afectividade e con carácter estable, cando o cónxuxe está encadrado no suposto a) anterior.

 5. Beneficiarios dos mutualistas incluídos nos parágrafos anteriores, que se trasladen con eles.

 6. Mutualistas que se atopan en excedencia por coidado de familiares ou por razón de violencia de xénero, sempre que a residencia no estranxeiro se vaia a prolongar máis de 120 días e sexa consecuencia da circunstancia que orixina a excedencia.

IMPORTANTE

Para ser beneficiario desta modalidade de asistencia sanitaria é necesario que o mutualista previamente solicite á Mutualidade a súa alta en DKV Internacional.

Coberturas da póliza DKV Internacional

Os gastos sanitarios que excedan da cobertura deste contrato poderán ser reintegrados pola Mutualidade ata o límite da súa carteira de servizos. Máis información: Servizo de solicitude de reintegro de gastos no estranxeiro

DOCUMENTACIÓN QUE É NECESARIO ACHEGAR

 • En caso de destino fose do territorio nacional:

  • Copia do nomeamento do mutualista, con indicación da duración do mesmo.

  • Certificado da institución de destino de non prestar cobertura sanitaria.

 • Nos demais casos:

  • Declaración justificativa, subscrita polo solicitante, do suposto en que se atope.

  • Certificación negativa do Organismo competente do país de residencia de que o solicitante non dispón de cobertura sanitaria.

  • Certificación do consulado ou similar de dispor de domicilio de residencia.

 • Só para presentación presencial: ALTA DE DATOS DE MUTUALISTA DESPRAZADO.

Icona Crave Para solicitar o alta no contrato de seguros DKI Internacional debe estar dado de alta como mutualista titular. A identificación realizarase mediante o sistema Cl@ve, polo que deberá estar dado de alta nese sistema ou ben dispor de dni-electrónico dni-electrónico ou un dos certificados dixitais admitidos.

Consulte os requisitos técnicos de acceso aos trámites en liña.

O impreso de solicitude e os documentos asociados poden presentarse nos servizos centrais ou as delegacións provinciais da Mutualidade Xeral Xudicial, ou en calquera dos demais lugares previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.