Tractaments mèdics especials

Dades del procediment
Iniciació
Sol·licitud de l'interessat
Termini
3 mesos
Silenci
Estimatori

Objecte

Ajuda de Mugeju en els supòsits d'intervencions o tractaments mèdics especials, que sent finançables pel Sistema Nacional de Salut, no poden administrar-se a través de mitjans propis de la medicina pública o privada al territori nacional.

Requisits

 • Imprès de sol·licitud
 • Autorització prèvia de Mugeju del tractament, no podent atendre's sol·licituds de tractaments ja practicats.
 • Informe mèdic del Servei Hospitalari del Servei Públic de Salut o entitat corresponent en el qual es trobi en tractament el sol·licitant, indicant:
  • Impossibilitat d'impartir tractament o de realitzar la intervenció a través de mitjans ordinaris del Sistema Nacional de Salut.
  • Motiu i necessitat del tractament o intervenció
  • Centre on es pugui prestar el tractament o intervenció indicant la impossibilitat de realitzar el tractament o intervenció dins del territori nacional a través de mitjans ordinaris del Sistema Nacional de Salut.
 • Presentació d'un pressupost previ del centre sanitari on es va a realitzar el tractament o intervenció
   

Quantia

El reintegrament, si és pertinent, es limitarà a les despeses sanitàries i de desplaçament del pacient, calculats segons el RD 462/2002 de 24 de maig, segons l'Annex I. Les despeses d'acompanyant solament seran objecte de reintegrament quan el pacient sigui menys d'edat o acrediti un grau de minusvalidesa superior al 65%.

Resolució i Recursos

 • Forma d'inici: a sol·licitud de l'interessat.
 • Autoritat que resol: La Gerència de la Mutualitat General Judicial.
 • Termini de resolució: 3 mesos
 • Efectes del silenci administratiu: positiu
 • Recurs: d'alçada davant el Ministre de Justícia

Icona Clau Per a la realització d'aquest tràmit online haurà d'estar donat de alta com a mutualista de la Mutualitat General Judicial. La identificació es farà a través del sistema Cl@ve para el quin haurà d'estar donat de alta en aquesta plataforma o bé disposar de dni-electrònic o d'un dels certificats digitals admesos per la seu electrònica.

Consulti els requisits tècnics d'accés als tràmits online.

Per sol·licitar l'ajuda s'haurà d'aportar la següent documentació:

 • Imprès de sol·licitud de tractaments especials (Descarregar)(Pot obtenir-se també en els Serveis Centrals o en les Delegacions Provincials).
 • Informe mèdic detallat emès pel Servei Hospitalari del Servei de Salut o entitat concertada en el qual es trobi en tractament el sol·licitant, indicant:
 • Impossibilitat d'impartir tractament o de realitzar la intervenció a través de mitjans ordinaris del Sistema Nacional de Salut.
 • Motiu i necessitat del tractament o intervenció
 • Centre on es pugui prestar el tractament o intervenció.
 • Pressupost del centre on va a procedir-se a la intervenció o al tractament.