Tratamentos médicos especiais

Datos do procedemento
Iniciación
Solicitude do interesado
Prazo
3 meses
Silencio
Estimatorio

Obxecto

Axuda de Mugeju nos supostos de intervencións ou tratamentos médicos especiais, que sendo financiables polo Sistema Nacional de Saúde, non poden administrarse a través de medios propios do medicamento público ou privado no territorio nacional.

Requisitos

 • Impreso de solicitude
 • Autorización previa de Mugeju do tratamento, non podendo atenderse solicitudes de tratamentos xa practicados.
 • Informe médico do Servizo Hospitalario do Servizo Público de Saúde ou entidade correspondente no que se atope en tratamento o solicitante, indicando:
  • Imposibilidade de impartir tratamento ou de realizar a intervención a través de medios ordinarios do Sistema Nacional de Saúde.
  • Motivo e necesidade do tratamento ou intervención
  • Centro onde se poida prestar o tratamento ou intervención indicando a imposibilidade de realizar o tratamento ou intervención dentro do territorio nacional a través de medios ordinarios do Sistema Nacional de Saúde.
 • Presentación dun orzamento previo do centro sanitario onde se vai a realizar o tratamento ou intervención
   

Contía

O reintegro, se é pertinente, limitarase aos gastos sanitarios e de desprazamento do paciente, calculados segundo o RD 462/2002 do 24 de maio, segundo o Anexo I. Os gastos de acompañante só serán obxecto de reintegro cando o paciente sexa menos de idade ou acredite un grao de minusvalía superior ao 65%.

Resolución e Recursos

 • Forma de inicio: a solicitude do interesado.
 • Autoridade que resolve: A Xerencia da Mutualidade Xeral Xudicial.
 • Prazo de resolución: 3 meses
 • Efectos do silencio administrativo: positivo
 • Recurso: de alzada ante o Ministro de Xustiza

Icona Crave Para a realización deste trámite en liña deberá estar dado de alta como mutualista da Mutualidade Xeral Xudicial. A identificación farase a través do sistema Cl@ve para o cal deberá estar dado de alta na este plataforma ou ben dispor de dni-electrónico ou dun dos certificados dixitais admitidos pola sede electrónica.

Consulte os requisitos técnicos de acceso aos trámites en liña.

Para solicitar a axuda deberase achegar a seguinte documentación:

 • Impreso de solicitude de tratamentos especiais (Descargar)(Pode obterse tamén nos Servizos Centrais ou nas Delegacións Provinciais).
 • Informe médico detallado emitido polo Servizo Hospitalario do Servizo de Saúde ou entidade concertada no que se atope en tratamento o solicitante, indicando:
 • Imposibilidade de impartir tratamento ou de realizar a intervención a través de medios ordinarios do Sistema Nacional de Saúde.
 • Motivo e necesidade do tratamento ou intervención
 • Centro onde se poida prestar o tratamento ou intervención.
 • Orzamento do centro onde vai procederse á intervención ou ao tratamento.