Sol·licitar ajuda per hospitalització psiquiàtrica

Dades del procediment
Iniciació
Sol·licitud de l'interessat
Termini
6 mesos
Silenci
Estimatori

Ajuda econòmica per contribuir a les despeses d'hospitalització psiquiàtrica en règim d'internament o d'hospital de dia de mutualistes i beneficiaris de la Mutualitat General Judicial, adscrits als Serveis Públics de Salut de les Comunitats Autònomes.

L'import màxim de l'ajuda serà el 50% de la factura amb un límit màxim de 800 euros per mes d'hospitalització.

 

Normativa

 • La Resolució de 19 de desembre de 2012 (B.O.I. de 29 de desembre de 2012), de la Mutualitat General Judicial, regula l'ajuda per hospitalització psiquiàtrica per a mutualistes adscrits als Serveis Públics de Salut de les Comunitats Autònomes.
 • La Resolució de 9 de gener de 2013 (B.O.I. de 29 de gener de 2013), de la Mutualitat General Judicial, per la qual es corregeixen errors en la de 19 de desembre de 2012, per la qual es regula l'ajuda per tractament de psicoterapia o logopèdia i l'ajuda per a despeses d'hospitalització psiquiàtrica per a mutualistes adscrits als Serveis Públics de Salut de les Comunitats Autònomes.
 • La Resolució de 29 de gener de 2013 (B.O.I. de 20 de febrer de 2013), de la Mutualitat General Judicial, per la qual es corregeixen errors en la de 19 de desembre de 2012, per la qual es regulen l'ajuda per tractament de psicoterapia o logopèdia i l'ajuda per a despeses d'hospitalització psiquiàtrica per a mutualistes adscrits als Serveis Públics de Salut de les Comunitats Autònomes.

Documentació que és necessari aportar

 1. Només per a presentació presencial: SOL·LICITUD D'AJUDA PER HOSPITALITZACIÓ PSIQUIÀTRICA

 2. Renda de la unitat familiar:

  • Última declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, o si escau comunicació emesa o liquidació girada a l'efecte de devolució per l'administració tributària. Si no existeix obligació de declarar, certificació de l'administració tributària acreditativa de no haver presentat la declaració i de les imputacions íntegres d'ingressos que constin en l'administració tributària.

  • Declaració responsable de les pensions o prestacions percebudes que estiguin exemptes o que no estiguin subjectes a tributació per l'Impost de la Renda de les Persones Físiques.

 3. Documentació complementària:

  • En els supòsits de primera hospitalització o de nova hospitalització després d'alta hospitalària: informe del psiquiatre en el qual consti la patologia del pacient, les causes que van provocar l'hospitalització i la durada prevista de la mateixa.

  • Informe anual del psiquiatre sobre el curs de la malaltia, en el supòsit de continuïtat de l'hospitalització.

  • Factura original del centre hospitalari, en la qual consti el nombre de dies d'hospitalització.

Icona Clau Per sol·licitar aquesta prestació ha d'estar donat de alta com a mutualista de la Mutualitat General Judicial. La identificació es realitzarà mitjançant el sistema Cl@ve, per la qual cosa haurà d'estar donat de alta en aquest sistema o bé disposar de dni-electrònic o un dels certificats digitals admesos per la seu electrònica.

 • Per sol·licitar la prestació, premi el botó Iniciar Tràmit.
 • Si va sol·licitar la prestació i la Mutualitat li ha sol·licitat que adjunti algun document, utilitzi el Servei de remissió de documentació.

Consulti els requisits tècnics d'accés als tràmits online.

L'imprès de sol·licitud i els documents associats poden presentar-se en els serveis centrals o les delegacions provincials de la Mutualitat General Judicial, o en qualsevol dels altres llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.