Solicitar axuda por hospitalización psiquiátrica

Datos do procedemento
Iniciación
Solicitude do interesado
Prazo
6 meses
Silencio
Estimatorio

Axuda económica para contribuír aos gastos de hospitalización psiquiátrica en réxime de internamento ou de hospital de día de mutualistas e beneficiarios da Mutualidade Xeral Xudicial, adscritos aos Servizos Públicos de Saúde das Comunidades Autónomas.

O importe máximo da axuda será o 50% da factura cun límite máximo de 800 euros por mes de hospitalización.

 

Normativa

Documentación que é necesario achegar

 1. Só para presentación presencial: SOLICITUDE DE AXUDA POR HOSPITALIZACIÓN PSIQUIÁTRICA

 2. Renda da unidade familiar:

  • Última declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas, ou no seu caso comunicación emitida ou liquidación virada para efectos de devolución pola administración tributaria. Se non existe obriga de declarar, certificación da administración tributaria acreditativa de non presentar a declaración e das imputacións íntegras de ingresos que consten na administración tributaria.

  • Declaración responsable das pensións ou prestacións percibidas que estean exentas ou que non estean suxeitas a tributación polo Imposto da Renda das Persoas Físicas.

 3. Documentación complementaria:

  • Nos supostos de primeira hospitalización ou de nova hospitalización tras alta hospitalaria: informe do psiquiatra no que conste a patoloxía do paciente, as causas que provocaron a hospitalización e a duración prevista da mesma.

  • Informe anual do psiquiatra sobre o curso da enfermidade, no suposto de continuidade da hospitalización.

  • Factura orixinal do centro hospitalario, na que conste o número de días de hospitalización.

Icona Crave Para solicitar esta prestación debe estar dado de alta como mutualista da Mutualidade Xeral Xudicial. A identificación realizarase mediante o sistema Cl@ve, polo que deberá estar dado de alta nese sistema ou ben dispor de dni-electrónico dni-electrónico ou un dos certificados dixitais admitidos pola sede electrónica.

 • Para solicitar a prestación, pulse o botón Iniciar Trámite.
 • Se solicitou a prestación e a Mutualidade solicitoulle que achegue algún documento, utilice o Servizo de remisión de documentación.

Consulte os requisitos técnicos de acceso aos trámites en liña.

O impreso de solicitude e os documentos asociados poden presentarse nos servizos centrais ou as delegacións provinciais da Mutualidade Xeral Xudicial, ou en calquera dos demais lugares previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.