Sol·licitar ajuda per tractament de psicoterapia i logopèdia

Dades del procediment
Iniciació
Sol·licitud de l'interessat
Termini
6 mesos
Silenci
Estimatori

Ajuda econòmica per completar el tractament de psicoterapia i/o logopèdia de mutualistes i beneficiaris de la Mutualitat General Judicial.

L'import màxim d'aquestes ajudes és 350 euros per any natural.

 

Normativa

 • La Resolució de 19 de desembre de 2012 (B.O.I. de 29 de desembre de 2012), de la Mutualitat General Judicial, regula l'ajuda per tractament de psicoterapia o logopèdia i l'ajuda per a despeses d'hospitalització psiquiàtrica per a mutualistes adscrits als Serveis Públics de Salut de les Comunitats Autònomes.
 • La Resolució de 9 de gener de 2013 (B.O.I. de 29 de Gener de 2013), de la Mutualitat General Judicial, per la qual es corregeixen errors en la de 19 de desembre de 2012, per la qual es regula l'ajuda per tractament de psicoterapia o logopèdia i l'ajuda per a despeses d'hospitalització psiquiàtrica per a mutualistes adscrits als Serveis Públics de Salut de les Comunitats Autònomes.
 • La Resolució de 29 de gener de 2013 (B.O.I. de 20 de febrer de 2013), de la Mutualitat General Judicial, per la qual es corregeixen errors en la de 19 de desembre de 2012, per la qual es regulen l'ajuda per tractament de psicoterapia o logopèdia i l'ajuda per a despeses d'hospitalització psiquiàtrica per a mutualistes adscrits als Serveis Públics de Salut de les Comunitats Autònomes.
 • La Resolució de 15 de desembre de 2015 (B.O.I. de 21 de desembre de 2015), de la Mutualitat General Judicial, per la qual es modifica parcialment la de 19 de desembre de 2012, per la qual es regulen les ajudes per tractament de psicoterapia o logopèdia i l'ajuda per a despeses d'hospitalització psiquiàtrica per a mutualistes adscrits als Serveis Públics de Salut de les Comunitats Autònomes.
 • La Resolució de 23 de febrer de 2017 (B.O.I. d'1 de març de 2017), de la Mutualitat General Judicial, per la qual es modifica la de 19 de desembre de 2012, per la qual es regulen les ajudes per tractament de psicoterapia i logopèdia i l'ajuda per a despeses d'hospitalització psiquiàtrica per a mutualistes adscrits als Serveis Públics de Salut de les Comunitats Autònomes.

Documentació que és necessari aportar

 1. Només per a presentació presencial: SOL·LICITUD D'AJUDA PER PSICOTERAPIA O LOGOPÈDIA

 2. Renda de la unitat familiar:

  • Última declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, o si escau comunicació emesa o liquidació girada a l'efecte de devolució per l'administració tributària. Si no existeix obligació de declarar, certificació de l'administració tributària acreditativa de no haver presentat la declaració i de les imputacions íntegres d'ingressos que constin en l'administració tributària.

  • Declaració responsable de les pensions o prestacions percebudes que estiguin exemptes o que no estiguin subjectes a tributació per l'Impost de la Renda de les Persones Físiques.

 3. Ajuda per logopèdia:

  • Prescripció del pediatre, otorrinolaringòleg o neuròleg de l'entitat mèdica o del servei públic de salut amb descripció de la patologia que presenta i codificació segons la classificació internacional de malalties (CIE-9).

  • Informe del logopeda, en el qual consti la patologia i tractament realitzat.

  • Factures originals en les quals constin el nombre i les dates de les sessions realitzades.

 4. Ajuda per psicoterapia:

  • Prescripció de tractament de psicoterapia per un psiquiatre de l'entitat mèdica o del servei públic de salut, amb descripció de la patologia susceptible de tractament psicològic.

  • Informe del psicòleg en el qual consti la patologia i tractament realitzat.

  • Factures originals en les quals constin el nombre i les dates de les sessions realitzades.

Icona Clau Per sol·licitar aquesta prestació ha d'estar donat de alta com a mutualista titular de la Mutualitat General Judicial. La identificació es realitzarà mitjançant el sistema Cl@ve, per la qual cosa haurà d'estar donat de alta en aquest sistema o bé disposar de dni-electrònic o un dels certificats digitals admesos per la seu electrònica.

 • Per sol·licitar la prestació, premi el botó Iniciar Tràmit.
 • Si va sol·licitar la prestació i la Mutualitat li ha sol·licitat que adjunti algun document, utilitzi el Servei de remissió de documentació.

Consulti els requisits tècnics d'accés als tràmits online.

L'imprès de sol·licitud i els documents associats poden presentar-se en els serveis centrals o les delegacions provincials de la Mutualitat General Judicial, o en qualsevol dels altres llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.