Ajuda per tractament de psicoterapia i logopèdia

Dades del procediment
Iniciació
Sol·licitud de l'interessat
Termini
6 mesos
Silenci
Estimatori

Ajuda econòmica per a completar el tractament de psicoterapia i/o logopèdia de mutualistes i beneficiaris de la Mutualitat General Judicial.

L'import màxim d'estes ajudes no podrà superar 350 euros per any natural.

 

Normativa

 • La Resolució de 19 de desembre de 2012 (B.O.I. de 29 de desembre de 2012), de la Mutualitat General Judicial, regula l'ajuda per tractament de psicoterapia o logopèdia i l'ajuda per a gastos d'hospitalització psiquiàtrica per a mutualistes adscrits als Servicis Públics de Salut de les Comunitats Autònomes.
 • La Resolució de 9 de gener de 2013 (B.O.I. de 29 de Gener de 2013), de la Mutualitat General Judicial, per la qual es corregixen errors en la de 19 de desembre de 2012, per la qual es regula l'ajuda per tractament de psicoterapia o logopèdia i l'ajuda per a gastos d'hospitalització psiquiàtrica per a mutualistes adscrits als Servicis Públics de Salut de les Comunitats Autònomes.
 • La Resolució de 29 de gener de 2013 (B.O.I. de 20 de febrer de 2013), de la Mutualitat General Judicial, per la qual es corregixen errors en la de 19 de desembre de 2012, per la qual es regulen l'ajuda per tractament de psicoterapia o logopèdia i l'ajuda per a gastos d'hospitalització psiquiàtrica per a mutualistes adscrits als Servicis Públics de Salut de les Comunitats Autònomes.
 • La Resolució de 15 de desembre de 2015 (B.O.I. de 21 de desembre de 2015), de la Mutualitat General Judicial, per la qual es modifica parcialment la de 19 de desembre de 2012, per la qual es regulen les ajudes per tractament de psicoterapia o logopèdia i l'ajuda per a gastos d'hospitalització psiquiàtrica per a mutualistes adscrits als Servicis Públics de Salut de les Comunitats Autònomes.
 • La Resolució de 23 de febrer de 2017 (B.O.I. d'1 de març de 2017), de la Mutualitat General Judicial, per la qual es modifica la de 19 de desembre de 2012, per la qual es regulen les ajudes per tractament de psicoterapia i logopèdia i l'ajuda per a gastos d'hospitalització psiquiàtrica per a mutualistes adscrits als Servicis Públics de Salut de les Comunitats Autònomes.

 

 

Icona Clau Per a sol·licitar esta prestació ha d'estar donat de alta com a mutualista titular de la Mutualitat General Judicial. La identificació es realitzarà mitjançant el sistema Cl@ve, per la qual cosa haurà d'estar donat de alta en eixe sistema o bé disposar de dni-electrònic o un dels certificats digitals admesos per la seu electrònica.

Consulte els requisits tècnics d'accés als tràmits online.

L'imprés de sol·licitud i els documents associats poden presentar-se presencialment en els servicis centrals o les delegacions provincials de la Mutualitat General Judicial, o en qualsevol dels altres llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Per a sol·licitar l'ajuda ha d'aportar la següent documentació:

 • SOL·LICITUD D'AJUDA PER PSICOTERAPIA O LOGOPÈDIA, emplenada i firmada.

 • Última declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, o en el seu cas comunicació emesa o liquidació girada a l'efecte de devolució per l'administració tributària. Si no existix obligació de declarar, certificació de l'administració tributària acreditativa de no haver presentat la declaració i de les imputacions íntegres d'ingressos que consten en l'administració tributària.

 • Declaració responsable de les pensions o prestacions percebudes que estiguen exemptes o que no estiguen subjectes a tributació per l'Impost de la Renda de les Persones Físiques.

 • Justificant de l'Entitat Mèdica d'adscripció del mutualista en el qual conste que s'ha prestat l'assistència a la qual legalment està obligada pel Concert d'assistència sanitària de beneficiaris de Mugeju vigent: 20 sessions de psicoterapia any natural.

 • Justificant del Servici Públic de Salut d'adscripció del mutualista d'haver realitzat tractament de psicoterapia prescrit per un psiquiatre.

 • Prescripció de tractament de psicoterapia per un psiquiatre de l'entitat mèdica o del servici públic de salut, amb descripció de la patologia susceptible de tractament psicològic.

 • Informe del psicòleg o del logopeda (segons corresponga), en el qual conste la patologia i tractament realitzat.

 • Factures originals en les quals consten el nombre i les dates de les sessions realitzades.