Solicitar axuda por tratamento de psicoterapia e logopedia

Datos do procedemento
Iniciación
Solicitude do interesado
Prazo
6 meses
Silencio
Estimatorio

Axuda económica para completar o tratamento de psicoterapia e/ou logopedia de mutualistas e beneficiarios da Mutualidade Xeral Xudicial.

O importe máximo destas axudas é 350 euros por ano natural.

 

Normativa

 • A Resolución do 19 de decembro de 2012 (B.O.E. do 29 de decembro de 2012), da Mutualidade Xeral Xudicial, regula a axuda por tratamento de psicoterapia ou logopedia e a axuda para gastos de hospitalización psiquiátrica para mutualistas adscritos aos Servizos Públicos de Saúde das Comunidades Autónomas.
 • A Resolución do 9 de xaneiro de 2013 (B.O.E. do 29 de Xaneiro de 2013), da Mutualidade Xeral Xudicial, pola que se corrixen erros na do 19 de decembro de 2012, pola que se regula a axuda por tratamento de psicoterapia ou logopedia e a axuda para gastos de hospitalización psiquiátrica para mutualistas adscritos aos Servizos Públicos de Saúde das Comunidades Autónomas.
 • A Resolución do 29 de xaneiro de 2013 (B.O.E. do 20 de febreiro de 2013), da Mutualidade Xeral Xudicial, pola que se corrixen erros na do 19 de decembro de 2012, pola que se regulan a axuda por tratamento de psicoterapia ou logopedia e a axuda para gastos de hospitalización psiquiátrica para mutualistas adscritos aos Servizos Públicos de Saúde das Comunidades Autónomas.
 • A Resolución do 15 de decembro de 2015 (B.O.E. do 21 de decembro de 2015), da Mutualidade Xeral Xudicial, pola que se modifica parcialmente a do 19 de decembro de 2012, pola que se regulan as axudas por tratamento de psicoterapia ou logopedia e a axuda para gastos de hospitalización psiquiátrica para mutualistas adscritos aos Servizos Públicos de Saúde das Comunidades Autónomas.
 • A Resolución do 23 de febreiro de 2017 (B.O.E. do 1 de marzo de 2017), da Mutualidade Xeral Xudicial, pola que se modifica a do 19 de decembro de 2012, pola que se regulan as axudas por tratamento de psicoterapia e logopedia e a axuda para gastos de hospitalización psiquiátrica para mutualistas adscritos aos Servizos Públicos de Saúde das Comunidades Autónomas.

Documentación que é necesario achegar

 1. Só para presentación presencial: SOLICITUDE DE AXUDA POR PSICOTERAPIA Ou LOGOPEDIA

 2. Renda da unidade familiar:

  • Última declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas, ou no seu caso comunicación emitida ou liquidación virada para efectos de devolución pola administración tributaria. Se non existe obriga de declarar, certificación da administración tributaria acreditativa de non presentar a declaración e das imputacións íntegras de ingresos que consten na administración tributaria.

  • Declaración responsable das pensións ou prestacións percibidas que estean exentas ou que non estean suxeitas a tributación polo Imposto da Renda das Persoas Físicas.

 3. Axuda por logopedia:

  • Prescrición do pediatra, otorrinolaringólogo ou neurólogo da entidade médica ou do servizo público de saúde con descrición da patoloxía que presenta e codificación segundo a clasificación internacional de enfermidades (CIE-9).

  • Informe do logopeda, no que conste a patoloxía e tratamento realizado.

  • Facturas orixinais nas que consten o número e as datas das sesións realizadas.

 4. Axuda por psicoterapia:

  • Prescrición de tratamento de psicoterapia por un psiquiatra da entidade médica ou do servizo público de saúde, con descrición da patoloxía susceptible de tratamento psicolóxico.

  • Informe do psicólogo no que conste a patoloxía e tratamento realizado.

  • Facturas orixinais nas que consten o número e as datas das sesións realizadas.

Icona Crave Para solicitar esta prestación debe estar dado de alta como mutualista titular da Mutualidade Xeral Xudicial. A identificación realizarase mediante o sistema Cl@ve, polo que deberá estar dado de alta nese sistema ou ben dispor de dni-electrónico dni-electrónico ou un dos certificados dixitais admitidos pola sede electrónica.

 • Para solicitar a prestación, pulse o botón Iniciar Trámite.
 • Se solicitou a prestación e a Mutualidade solicitoulle que achegue algún documento, utilice o Servizo de remisión de documentación.

Consulte os requisitos técnicos de acceso aos trámites en liña.

O impreso de solicitude e os documentos asociados poden presentarse nos servizos centrais ou as delegacións provinciais da Mutualidade Xeral Xudicial, ou en calquera dos demais lugares previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.