Sol·licitar reintegrament de despeses de farmàcia

Dades del procediment
Iniciació
Sol·licitud de l'interessat
Termini
3 mesos
Silenci
Estimatori

Normativa

Suposats en els quals procedeix

En els següents suposats, el mutualista pot sol·licitar el reintegrament de despeses realitzades en medicaments, productes sanitaris i productes dietètics que no van ser prescrits en receptes oficials de MUGEJU:

 1. En el cas que els mateixos no existeixin al mercat nacional i siguin autoritzats i adquirits a través dels organismes sanitaris competents, segons els procediments establerts.

 2. Quan el mutualista s'hagi vist obligat a acudir a facultatiu aliè a l'entitat mèdica a la qual està adscrit per causa imputable a la mateixa o per raons d'urgència, no havent-se pogut efectuar per això la prescripció en la recepta oficial de MUGEJU.

 3. Quan, per raons excepcionals degudament justificades, el mutualista no hagi pogut presentar en l'acte mèdic el talonari de receptes de MUGEJU i el facultatiu hagi efectuat la prescripció en un model de recepta diferent.

 4. En tractaments ambulatoris en el marc d'una assistència transfronterera en un país membre de la UE, sempre que es tracti de medicaments, productes sanitaris i productes dietètics inclosos en la prestació farmacèutica del Sistema Nacional de Salut.

 5. Els relacionats amb determinades patologies:
  • Calcitonina per a la malaltia de Paget.
  • Medicaments per al tractament del VIH.
  • Medicaments per al tractament de la fibrosis quística.
  • Especialitats farmacèutiques que continguin estatinas, per a pacients amb hipercolesterolemia familiar heterocigota.
 6. En supòsits pels quals la legislació vigent determini percentatges de participació dels mutualistes en el pagament dels medicaments, productes sanitaris i productes dietètics, diferents al 30%.

 7. En el cas de prescripcions en tractaments directament relacionats amb accident en acte de servei o malaltia professional.

Quantia del reintegrament

La quantia que reintegrarà la Mutualitat serà la quantitat abonada menys l'aportació que correspongui al beneficiari. L'aportació que correspon al beneficiari serà l'aportació normal (30%), l'aportació reduïda el (10% sense sobrepassar un màxim) o que correspongui en cada cas segons la normativa vigent.

Documentació que és necessari aportar

 

Icona Clau Per sol·licitar aquesta prestació ha d'estar donat de alta com a mutualista titular de la Mutualitat General Judicial. La identificació es realitzarà mitjançant el sistema Cl@ve, per la qual cosa haurà d'estar donat de alta en aquest sistema o bé disposar de dni-electrònic o un dels certificats digitals admesos.

 • Per sol·licitar la prestació, premi el botó Iniciar Tràmit.
 • Si va sol·licitar la prestació i necessita adjuntar documents, utilitzi el Servei de remissió de documentació.

Consulti els requisits tècnics d'accés als tràmits online.

L'imprès de sol·licitud i els documents associats poden presentar-se en els serveis centrals o les delegacions provincials de la Mutualitat General Judicial, o en qualsevol dels altres llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.