Reintegrament de despeses de farmàcia

Dades del procediment
Iniciació
Sol·licitud de l'interessat
Termini
3 mesos
Silenci
Estimatori

Objecte

Reintegrament de despeses de medicaments que no han estat prescrits en receptes oficials de Mugeju

Normativa

Requisits

 • imprès de sol·licitud emplenat
 • factura contenint tots els requisits legals, (no són vàlids els tiquets de caixa)
 • informe mèdic justificatiu
   

Quantia

Mugeju reintegrarà una quantia igual a la quantitat abonada, menys l'aportació que correspongui al beneficiari: aportació normal (30%), aportació reduïda el (10% sense sobrepassar un màxim o l'aportació que correspongui en cada cas, segons la normativa vigent).

Resolució i Recursos

 • Forma d'inici: a sol·licitud de l'interessat.
 • Autoritat que resol: La Gerència de la Mutualitat General Judicial.
 • Termini de resolució: 3 mesos
 • Efectes del silenci administratiu: positiu
 • Recurs: d'alçada davant el Ministre de Justícia

Icona Clau Per a la realització d'aquest tràmit online haurà d'estar donat de alta com a mutualista de la Mutualitat General Judicial. La identificació es farà a través del sistema Cl@ve para el quin haurà d'estar donat de alta en aquesta plataforma o bé disposar de dni-electrònic o d'un dels certificats digitals admesos per la seu electrònica.

Consulti els requisits tècnics d'accés als tràmits online.

Per sol·licitar l'ajuda s'haurà d'aportar la següent documentació:

 • Imprès de reintegrament de farmàcia (Descarregar), (Pot obtenir-se també en els Serveis Centrals o en les Delegacions Provincials).
 • Factures originals contenint tots els requisits legals.
 • Informe mèdic justificatiu.