Sol·licitar reintegrament de gastos de farmàcia

Dades del procediment
Iniciació
Sol·licitud de l'interessat
Termini
3 mesos
Silenci
Estimatori

Normativa

Suposats en els quals procedix

En els següents suposats, el mutualista pot sol·licitar el reintegrament de gastos realitzats en medicaments, productes sanitaris i productes dietètics que no van ser prescrits en receptes oficials de MUGEJU:

 1. En el cas que els mateixos no existisquen en el mercat nacional i siguen autoritzats i adquirits a través dels organismes sanitaris competents, segons els procediments establits.

 2. Quan el mutualista s'haja vist obligat a acudir a facultatiu alié a l'entitat mèdica a la qual està adscrit per causa imputable a la mateixa o per raons d'urgència, no havent-se pogut efectuar per açò la prescripció en la recepta oficial de MUGEJU.

 3. Quan, per raons excepcionals degudament justificades, el mutualista no haja pogut presentar en l'acte mèdic el talonari de receptes de MUGEJU i el facultatiu haja efectuat la prescripció en un model de recepta diferent.

 4. En tractaments ambulatoris en el marc d'una assistència transfronterera en un país membre de la UE, sempre que es tracte de medicaments, productes sanitaris i productes dietètics inclosos en la prestació farmacèutica del Sistema Nacional de Salut.

 5. Els relacionats amb determinades patologies:
  • Calcitonina per a la malaltia de Paget.
  • Medicaments per al tractament del VIH.
  • Medicaments per al tractament de la fibrosis quística.
  • Especialitats farmacèutiques que continguen estatinas, per a pacients amb hipercolesterolemia familiar heterocigota.
 6. En supòsits per als quals la legislació vigent determine percentatges de participació dels mutualistes en el pagament dels medicaments, productes sanitaris i productes dietètics, diferents al 30%.

 7. En el cas de prescripcions en tractaments directament relacionats amb accident en acte de servici o malaltia professional.

Quantia del reintegrament

La quantia que reintegrarà la Mutualitat serà la quantitat abonada menys l'aportació que corresponga al beneficiari. L'aportació que correspon al beneficiari serà l'aportació normal (30%), l'aportació reduïda el (10% sense sobrepassar un màxim) o que corresponga en cada cas segons la normativa vigent.

Documentació que és necessari aportar

 

Icona Clau Per a sol·licitar esta prestació ha d'estar donat de alta com a mutualista titular de la Mutualitat General Judicial. La identificació es realitzarà mitjançant el sistema Cl@ve, per la qual cosa haurà d'estar donat de alta en eixe sistema o bé disposar de dni-electrònic o un dels certificats digitals admesos.

Consulte els requisits tècnics d'accés als tràmits online.

L'imprés de sol·licitud i els documents associats poden presentar-se en els servicis centrals o les delegacions provincials de la Mutualitat General Judicial, o en qualsevol dels altres llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.