Solicitar reintegro de gastos de farmacia

Datos do procedemento
Iniciación
Solicitude do interesado
Prazo
3 meses
Silencio
Estimatorio

Normativa

Supostos nos que procede

Nos seguintes supostos, o mutualista pode solicitar o reintegro de gastos realizados en medicamentos, produtos sanitarios e produtos dietéticos que non foron prescritos en receitas oficiais de MUGEJU:

 1. No caso de que os mesmos non existan no mercado nacional e sexan autorizados e adquiridos a través dos organismos sanitarios competentes, segundo os procedementos establecidos.

 2. Cando o mutualista viuse obrigado a acudir a facultativo alleo á entidade médica á que está adscrito por causa imputable á mesma ou por razóns de urxencia, non podéndose efectuar por iso a prescrición na receita oficial de MUGEJU.

 3. Cando, por razóns excepcionais debidamente xustificadas, o mutualista non puidese presentar no acto médico o talonario de receitas de MUGEJU e o facultativo efectuase a prescrición nun modelo de receita diferente.

 4. En tratamentos ambulatorios no marco dunha asistencia transfronteiriza nun país membro da UE, sempre que se trate de medicamentos, produtos sanitarios e produtos dietéticos incluídos na prestación farmacéutica do Sistema Nacional de Saúde.

 5. Os relacionados con determinadas patoloxías:
  • Calcitonina para a enfermidade de Paget.
  • Medicamentos para o tratamento do VIH.
  • Medicamentos para o tratamento da fibrosis quística.
  • Especialidades farmacéuticas que conteñan estatinas, para pacientes con hipercolesterolemia familiar heterocigota.
 6. En supostos para os que a lexislación vixente determine porcentaxes de participación dos mutualistas no pago dos medicamentos, produtos sanitarios e produtos dietéticos, diferentes ao 30%.

 7. No caso de prescricións en tratamentos directamente relacionados con accidente en acto de servizo ou enfermidade profesional.

Contía do reintegro

A contía que reintegrará a Mutualidade será a cantidade aboada menos a achega que corresponda ao beneficiario. A achega que corresponde ao beneficiario será a achega normal (30%), a achega reducida o (10% sen exceder un máximo) ou que corresponda en cada caso segundo a normativa vixente.

Documentación que é necesario achegar

 

Icona Crave Para solicitar esta prestación debe estar dado de alta como mutualista titular da Mutualidade Xeral Xudicial. A identificación realizarase mediante o sistema Cl@ve, polo que deberá estar dado de alta nese sistema ou ben dispor de dni-electrónico dni-electrónico ou un dos certificados dixitais admitidos.

Consulte os requisitos técnicos de acceso aos trámites en liña.

O impreso de solicitude e os documentos asociados poden presentarse nos servizos centrais ou as delegacións provinciais da Mutualidade Xeral Xudicial, ou en calquera dos demais lugares previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.