Sol·licitar prestacions complementàries: ortoprotésicas

Dades del procediment
Iniciació
Sol·licitud de l'interessat
Termini
6 mesos
Silenci
Estimatori

Concessió d'ajudes econòmiques per a la compra o lloguer de productes ortopédicos, i si escau reparacions, segons el catàleg de material ortoprotésico de la Mutualitat General Judicial (Annex I de la Resolució de 6 de maig de 2008).

DOCUMENTACIÓ QUE ÉS NECESSARI APORTAR

  • Informe de l'especialista contenint patologia i prescripció de l'ajuda sol·licitada.

  • Factures originals complint tots els requisits legals.

  • Solament si no presenta la sol·licitud per Internet: SOL·LICITUD PREST. COMPLEMENTÀRIES

Haurà de conservar els originals de les factures i dels altres documents originals de valor probatori durant un termini de quatre anys explicats des de la data de cobrament de la prestació.

Icona Clau Per a sol·licitar esta prestació ha d'estar donat de alta com a mutualista titular. La identificació es realitzarà mitjançant el sistema Cl@ve, per la qual cosa necessita estar donat de alta en eixe sistema o bé disposar de dni-electrònic o un dels certificats digitals admesos.

  • Per a sol·licitar la prestació, polse el botó Iniciar Tràmit.
  • Si va sol·licitar la prestació i la Mutualitat li ha indicat que necessita aportar algun document, haurà d'utilitzar el Servici de remissió de documentació.

Pot presentar l'imprés de sol·licitud i els documents associats en els servicis centrals o les delegacions provincials de la Mutualitat General Judicial, o en qualsevol dels altres llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Imprés de sol·licitud