Solicitar prestacións complementarias: ortoprotésicas

Datos do procedemento
Iniciación
Solicitude do interesado
Prazo
6 meses
Silencio
Estimatorio

Concesión de axudas económicas para a compra ou aluguer de produtos ortopédicos, e no seu caso reparacións, segundo o catálogo de material ortoprotésico da Mutualidade Xeral Xudicial (Anexo I da Resolución do 6 de maio de 2008).

DOCUMENTACIÓN QUE É NECESARIO ACHEGAR

  • Informe do especialista contendo patoloxía e prescrición da axuda solicitada.

  • Facturas orixinais cumprindo todos os requisitos legais.

  • Soamente se non presenta a solicitude por Internet: SOLICITUDE PREST. COMPLEMENTARIAS

Deberá conservar os orixinais das facturas e dos demais documentos orixinais de valor probatorio durante un prazo de catro anos contados desde a data de cobro da prestación.

Icona Crave Para solicitar esta prestación debe estar dado de alta como mutualista titular. A identificación realizarase mediante o sistema Cl@ve, polo que necesita estar dado de alta nese sistema ou ben dispor de dni-electrónico dni-electrónico ou un dos certificados dixitais admitidos.

  • Para solicitar a prestación, pulse o botón Iniciar Trámite.
  • Se solicitou a prestación e a Mutualidade indicoulle que necesita achegar algún documento, deberá utilizar o Servizo de remisión de documentación.

Pode presentar o impreso de solicitude e os documentos asociados nos servizos centrais ou as delegacións provinciais da Mutualidade Xeral Xudicial, ou en calquera dos demais lugares previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

Impreso de solicitude