Reclamacións en materia de asistencia sanitaria

Datos do procedemento
Iniciación
Oficio ou a solicitude do interesado
Prazo
6 meses
Silencio
Estimatorio

A) RECLAMACIÓNS POR ASISTENCIA PRESTADA POLAS ENTIDADES MÉDICAS

As reclamacións dos mutualistas relativos ás actuacións das Entidades Médicas Privadas derivadas das obrigas asistenciais do concerto sanitario, acompañadas de cuantos documentos poidan xustificar as mesmas, presentaranse cubrindo o impreso correspondente:

  1. Ante a Comisión Mixta Provincial da delegación provincial de MUGEJU onde tivesen lugar os feitos.
  2. Ante a Comisión Mixta Nacional se os feitos tiveron lugar en Madrid, nos servizos centrais de MUGEJU.*
    * A resolución de 28/05/2020 da Xerencia de MUGEJU, acordou a avocación pola Comisión Mixta Nacional das funcións das Comisións Mixtas Provinciais nas materias relacionadas coa Covid-19, pode consultarse nesta ligazón.

Nas delegacións provinciais de MUGEJU realizaranse as xestións procedentes coa Entidade para a solución da reclamación. De non prosperar esas xestións, o expediente analizarase pola Comisión Mixta Provincial.

Se no seo desta Comisión Mixta Provincial, as posturas fosen concordantes, a reclamación será resolta polo Delegado Provincial, en uso da competencia delegada para iso (cláusula 5.4.5 do vixente concerto para a asistencia sanitaria, Resolución de 13/12/17, BOE  de 20/12/17).

No caso de existir discrepancias no seo da Comisión Mixta Provincial, o expediente elevarase a Comisión Mixta Nacional, a cal estudará o mesmo, resolvendo a reclamación o Xerente de MUGEJU.

O funcionamento da Comisión Mixta Nacional axustarase ás mesmas normas sinaladas para as Comisións Mixtas Provinciais. No caso das reclamacións que tivesen lugar en Madrid, a Comisión Mixta Nacional asumirá as funcións da Comisión Mixta Provincial.

B) RECLAMACIÓNS POR ASISTENCIA PRESTADA POLOS SERVIZOS DE SAÚDE Ou POLO INGESA

Os mutualistas adscritos aos Servizos Públicos de Saúde dos CC.AA ou ao INGESA poderán presentar reclamacións nos servizos de atención ao paciente habilitados no seu caso por tales Servizos Públicos de Saúde  e polo INGESA; as reclamacións se sustanciarán a través dos procedementos determinados en cada CC.AA. ou polo INGESA.

Icona Crave Para a realización deste trámite en liña deberá estar dado de alta como mutualista da Mutualidade Xeral Xudicial. A identificación farase a través do sistema Cl@ve para o cal deberá estar dado de alta na este plataforma ou ben dispor de dni-electrónico ou dun dos certificados dixitais admitidos pola sede electrónica.

Consulte os requisitos técnicos de acceso aos trámites en liña.

Para solicitar a axuda deberase achegar a seguinte documentación

  • Cuantos documentos poidan xustificar o contido da reclamación.
  • Denegación por parte da entidade.
  • Factura dos gastos reclamados, en caso de reclamación económica.