Ajuda per hospitalització psiquiàtrica

Dades del procediment
Iniciació
Sol·licitud de l'interessat
Termini
6 mesos
Silenci
Estimatori

Objecte

Esta prestació té per objecte l'abonament d'una ajuda econòmica per a contribuir als gastos d'hospitalització psiquiàtrica en règim d'internament o d'hospital de dia de mutualistes i beneficiaris de la Mutualitat General Judicial, adscrits als Servicis Públics de Salut de les Comunitats Autònomes.

Requisits

1.-Renda de la unitat familiar:

 • a) Última declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, o en el seu cas comunicació emesa o liquidació girada a l'efecte de devolució per l'administració tributària. Si no existix obligació de declarar, certificació de l'administració tributària acreditativa de no haver presentat la declaració i de les imputacions íntegres d'ingressos que consten en l'administració tributària i,
 • b) Declaració responsable de les pensions o prestacions percebudes que estiguen exemptes o que no estiguen subjectes a tributació per l'Impost de la Renda de les Persones Físiques.

2.-Documentació complementària:

 • a) En el supòsit de primera hospitalització o una nova hospitalització després d'alta hospitalària: informe del psiquiatre en el qual conste la patologia del pacient, les causes que van provocar l'hospitalització i la durada prevista de la mateixa.
 • b) Informe anual del psiquiatre sobre el curs de la malaltia, en el supòsit de continuïtat de l'hospitalització.
 • c) Factura original del centre hospitalari, en la qual conste el nombre de dies d'hospitalització.

Quantia

L'import màxim de l'ajuda serà el 50% de la factura amb un límit màxim de 800 euros per mes d'hospitalització.

Resolució i Recursos

 • Forma d'inici: a sol·licitud de l'interessat.
 • Autoritat que resol: Gerent de la Mutualitat General Judicial.
 • Termini de resolució: 3 mesos
 • Efectes del silencia administratiu: positiu
 • Recurs: d'alçada davant el Ministre de Justícia

Icona Clau Per a la realització d'este tràmit online haurà d'estar donat de alta com a mutualista de la Mutualitat General Judicial. La identificació es farà a través del sistema Cl@ve para el quin haurà d'estar donat de alta en aquesta plataforma o bé disposar de dni-electrònic o d'un dels certificats digitals admesos per la seu electrònica.

Consulte els requisits tècnics d'accés als tràmits online.

La sol·licitud de la prestació es farà emplenant l'imprés oficial establit per la mutualitat General Judicial, acompanyada de la documentació que en la mateixa s'indica :

2.- Renda de la unitat familiar:

 • Última declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, o si escau comunicació emesa o liquidació girada a l'efecte de devolució per l'administració tributària. Si no existix obligació de declarar, certificació de l'administració tributària acreditativa de no haver presentat la declaració i de les imputacions íntegres d'ingressos que consten en l'administració tributària i,
 • Declaració responsable de les pensions o prestacions percebudes que estiguen exemptes o que no estiguen subjectes a tributació per l'Impost de la Renda de les Persones Físiques.

3.- Documentació complementària: 

 • En el supòsit de primera hospitalització o una nova hospitalització després d'alta hospitalària: informe del psiquiatre en el qual conste la patologia del pacient, les causes que van provocar l'hospitalització i la durada prevista de la mateixa.
 • Informe anual del psiquiatre sobre el curs de la malaltia, en el supòsit de continuïtat de l'hospitalització
 • Factura original del centre hospitalari, en la qual conste el nombre de dies d'hospitalització.