Axuda por hospitalización psiquiátrica

Datos do procedemento
Iniciación
Solicitude do interesado
Prazo
6 meses
Silencio
Estimatorio

Obxecto

Esta prestación ten por obxecto o abono dunha axuda económica para contribuír aos gastos de hospitalización psiquiátrica en réxime de internamento ou de hospital de día de mutualistas e beneficiarios da Mutualidade Xeral Xudicial, adscritos aos Servizos Públicos de Saúde das Comunidades Autónomas.

Requisitos

1.-Renda da unidade familiar:

 • a) Última declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas, ou no seu caso comunicación emitida ou liquidación virada para efectos de devolución pola administración tributaria. Se non existe obriga de declarar, certificación da administración tributaria acreditativa de non presentar a declaración e das imputacións íntegras de ingresos que consten na administración tributaria e,
 • b) Declaración responsable das pensións ou prestacións percibidas que estean exentas ou que non estean suxeitas a tributación polo Imposto da Renda das Persoas Físicas.

2.-Documentación complementaria:

 • a) No suposto de primeira hospitalización ou unha nova hospitalización tras alta hospitalaria: informe do psiquiatra no que conste a patoloxía do paciente, as causas que provocaron a hospitalización e a duración prevista da mesma.
 • b) Informe anual do psiquiatra sobre o curso da enfermidade, no suposto de continuidade da hospitalización.
 • c) Factura orixinal do centro hospitalario, na que conste o número de días de hospitalización.

Contía

O importe máximo da axuda será o 50% da factura cun límite máximo de 800 euros por mes de hospitalización.

Resolución e Recursos

 • Forma de inicio: a solicitude do interesado.
 • Autoridade que resolve: Xerente da Mutualidade Xeral Xudicial.
 • Prazo de resolución: 3 meses
 • Efectos do silencia administrativo: positivo
 • Recurso: de alzada ante o Ministro de Xustiza

Icona Crave Para a realización deste trámite en liña deberá estar dado de alta como mutualista da Mutualidade Xeral Xudicial. A identificación farase a través do sistema Cl@ve para o cal deberá estar dado de alta na este plataforma ou ben dispor de dni-electrónico ou dun dos certificados dixitais admitidos pola sede electrónica.

Consulte os requisitos técnicos de acceso aos trámites en liña.

A solicitude da prestación farase cubrindo o impreso oficial establecido pola mutualidade Xeral Xudicial, acompañada da documentación que en a mesma indícase :

2.- Renda da unidade familiar:

 • Última declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas, ou no seu caso comunicación emitida ou liquidación virada para efectos de devolución pola administración tributaria. Se non existe obriga de declarar, certificación da administración tributaria acreditativa de non presentar a declaración e das imputacións íntegras de ingresos que consten na administración tributaria e,
 • Declaración responsable das pensións ou prestacións percibidas que estean exentas ou que non estean suxeitas a tributación polo Imposto da Renda das Persoas Físicas.

3.- Documentación complementaria: 

 • No suposto de primeira hospitalización ou unha nova hospitalización tras alta hospitalaria: informe do psiquiatra no que conste a patoloxía do paciente, as causas que provocaron a hospitalización e a duración prevista da mesma.
 • Informe anual do psiquiatra sobre o curso da enfermidade, no suposto de continuidade da hospitalización
 • Factura orixinal do centro hospitalario, na que conste o número de días de hospitalización.